کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7406145 مناقصه 5 ردیف مناقصه شامل : 1- اجرای عملیات لوله گذاری شبکه فاضلاب خیابان2- لوله گذاری شبکه فاضلاب 3- لوله گذاری شبکه فاضلاب 4- اصلاح کلکتور فاضلاب خیابان 5- اصلاح شبکه فاضلاب خیابان شهیدان استان اصفهان 1402/09/14 1402/09/22
7396154 مناقصه 5 ردیف مناقصه شامل : 1- اجرای عملیات لوله گذاری شبکه فاضلاب خیابان2- لوله گذاری شبکه فاضلاب 3- لوله گذاری شبکه فاضلاب 4- اصلاح کلکتور فاضلاب خیابان 5- اصلاح شبکه فاضلاب خیابان شهیدان استان اصفهان 1402/09/12 1402/09/22
7393157 مناقصه 4 عنوان مناقصه شامل اصلاح و توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب -ساخت سه حوضچه -اجرای لوله گذاری قسمتی از شبکه فاضلاب استان اصفهان 1402/09/11 1402/09/15
7392943 مناقصه 4 عنوان مناقصه شامل اصلاح و توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب -ساخت سه حوضچه -اجرای لوله گذاری قسمتی از شبکه فاضلاب استان اصفهان 1402/09/11 1402/09/15
7392867 مناقصه 4 عنوان شامل : اجرای لوله گذاری فاضلاب استان اصفهان 1402/09/11 1402/09/15
7392549 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اصلاح کلکتور فاضلاب خیابان استان اصفهان 1402/09/11 1402/09/22
7392546 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اصلاح شبکه فاضلاب خیابان استان اصفهان 1402/09/11 1402/09/22
7392542 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات لوله گذاری شبکه فاضلاب خیابان استان اصفهان 1402/09/11 1402/09/22
7392538 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای لوله گذاری شبکه فاضلاب استان اصفهان 1402/09/11 1402/09/22
7392532 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای لوله گذاری شبکه فاضلاب در منطقه استان اصفهان 1402/09/11 1402/09/22
7388923 مناقصه ساخت سه حوضچه مخصوص خط 1000 استان اصفهان 1402/09/09 رجوع به آگهی
7388486 مناقصه واگذاری لوله گذاری شبکه فاضلاب در شهر استان اصفهان 1402/09/09 رجوع به آگهی
7388485 مناقصه لوله گذاری شبکه فاضلاب در شهر استان اصفهان 1402/09/09 رجوع به آگهی
7388471 مناقصه اصلاح و توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب استان اصفهان 1402/09/09 1402/09/27
7388467 مناقصه اجرای لوله گذاری فاضلاب سین منطقه استان اصفهان 1402/09/09 رجوع به آگهی
7388461 مناقصه واگذاری اجرای لوله گذاری قسمتی از شبکه فاضلاب استان اصفهان 1402/09/09 رجوع به آگهی
7388460 مناقصه اجرای لوله گذاری شبکه فاضلاب در شهر حبیب آباد استان اصفهان 1402/09/09 رجوع به آگهی
7388453 مناقصه اجرای لوله گذاری شبکه فاضلاب استان اصفهان 1402/09/09 رجوع به آگهی
7388420 مناقصه واگذاری 4 عنوان مناقصه شامل: دو ردیف اجرای لوله گذاری فاضلاب - و دو ردیف لوله گذاری شبکه فاضلاب استان اصفهان 1402/09/09 1402/09/15
7388077 مناقصه 6 عنوان مناقصه شامل عملیات مدیریت بهره برداری و نگهداری از شبکه و تعمیرات تصفیه خانه ها و ایستگاههای پمپاژ - عملیات شستشو و ویدئو متری شبکه فاضلاب ( CCTV) - عملیات مدیریت بهره برداری از شبکه فا... استان اصفهان 1402/09/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 387