مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید ترانس 1400/10/28 1400/10/29
مناقصه خرید ترانس 1400/10/27 1400/10/29
مناقصه خدمات نظارتی و مدیریت پروژه احداث پست 400/132/20 کیلوولت GIS امام رضا (ع) و ایستگاه اتصال خطوط هوایی به کابلی 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه خرید خدمات مشاوره برای انجام خدمات نظارتی و مدیریت پروژه احداث پست ۱۳۲/۲۰/۴۰۰ کیلوولت GIS 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه انجام خدمات مدیریت بهره برداری -مالی -اداری و اجرایی مجموعه های فرهنگی رفاهی ورزشی و اقامتی 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات مدیریت بهره برداری -مالی -اداری و اجرایی مجموعه های فرهنگی رفاهی ورزشی و اقامتی 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات مدیریت بهره برداری،مالی،اداری واجرائی مجموعه های فرهنگی رفاهی،ورزشی واقامتی شرکت برق 1400/10/21 1400/10/28
مناقصه انجام عملیات تکمیل بی ۱۳۲ کیلوولت پست 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل بی 132 کیلوولت پست 1400/10/19 1400/10/26
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ترانسفورماتورهای قدرت و کمکی و زمین شهرک های صنعتی 1400/10/15 1400/10/20
مناقصه اصلاحیه برق منطقه 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ترانسفورماتورهای قدرت، کمکی و زمین شهرک های صنعتی 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات تاسیسات و عمومی مورد نیاز شرکت 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی و نگهداری نرم افزارها و سخت افزارهای 1400/10/14 1400/10/18
مناقصه توسعه دوبی خط 132 کیلوولت در پست و احداث پست 132/20 کیلوولت شهرک صنعتی 1400/10/14 1400/10/15
مناقصه خدمات پشتیبانی و نگهداری نرم افزارها و سخت افزارهای شرکت برق منطقه ای 1400/10/14 1400/10/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات تأسیسات و عمومی موردنیاز شرکت برق منطقه ای خراسان بصورت حجمی. 1400/10/14 1400/10/18
مناقصه خدمات پشتیبانی و نگهداری نرم افزارها و سخت افزارهای شرکت برق منطقه ای 1400/10/13 1400/10/18
مناقصه انجام خدمات پشتیبانی و نگهداری نرم افزارها و سخت افزارهای شرکت برق منطقه ای 1400/10/13 1400/10/18
مناقصه خرید ترانس پست 1400/10/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 59