کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7395404 مناقصه انجام خدمات پشتیبانی از سخت افزار و نرم افزار های شرکت برق منطقه ای خراسان به صورت حجمی استان خراسان رضوی 1402/09/12 1402/09/16
7392916 مناقصه واگذاری حمل بدنه دو دستگاه ترانسفورماتور قدرت 400/132/20 کیلوولت استان خراسان رضوی 1402/09/11 1402/09/13
7385791 مناقصه انجام خدمات بهره برداری از پست های فوق توزیع شرکت برق استان خراسان رضوی 1402/09/08 1402/09/13
7383445 مناقصه احداث پست 132/20 کیلوولت استان خراسان رضوی 1402/09/08 1402/09/09
7382054 مناقصه احداث پست 132/20 کیلوولت استان خراسان رضوی 1402/09/07 1402/09/09
7381634 مناقصه انجام عملیات احداث پست 132/20 کیلوولت بوژان استان خراسان رضوی 1402/09/07 1402/09/07
7375113 مناقصه خرید 470 مگاوار خازن موردنیاز استان خراسان رضوی 1402/09/06 1402/09/07
7373885 مناقصه خرید 470 مگاوار خازن مورد نیاز شرکت های استان خراسان رضوی 1402/09/06 1402/09/07
7366093 مناقصه انجام عملیات «توسعه» فیدر 20 کیلوولت در پست 132/20 کیلوولت GIS استان خراسان رضوی 1402/09/04 1402/09/05
7362932 مناقصه توسعه فیدر 20 کیلوولت در پست 133/20 کیلوولت GIS استان خراسان رضوی 1402/09/02 1402/09/05
7361716 مناقصه خرید کلیدهای بانک خازنی LBS استان خراسان رضوی 1402/09/01 1402/09/05
7342977 مناقصه احداث سه مجموعه بانک خازنی 20 کیلوولت در پست های 132/20 کیلوولت استان خراسان رضوی 1402/08/27 1402/08/25
7302592 مناقصه خرید کابل و متعلقات خط 132 کیلوولت استان خراسان رضوی 1402/08/23 1402/08/25
7300861 مناقصه خرید کابل و متعلقات خط 132 کیلوولت ارتباطی پست های امام رضا استان خراسان رضوی 1402/08/23 1402/08/25
7293859 مناقصه واگذاری حمل بدنه دو دستگاه ترانسفورماتور قدرت 400/132/20 کیلوولت استان خراسان رضوی 1402/08/21 1402/08/23
7290415 مناقصه واگذاری حمل بدنه دو دستگاه ترانسفورماتور قدرت 400/132/20 کیلوولت استان خراسان رضوی 1402/08/20 1402/08/23
7289036 مناقصه انجام خدمات نظافتی پست ها و ادارات امور انتقال نیروی اتوماسیون به صورت حجمی استان خراسان رضوی 1402/08/20 1402/08/06
7288853 مناقصه تجدید خدمات مهندسی و نظارتی خرید تجهیزات پروژه های طرح جامع استان خراسان رضوی 1402/08/20 1402/08/21
7285355 مناقصه خدمات مهندسی و نظارتی خرید تجهیزات پروژه های طرح جامع استان خراسان رضوی 1402/08/18 1402/08/21
7275943 مناقصه خرید 470 مگاوار خازن استان خراسان رضوی 1402/08/15 1402/08/16
صفحه 1 از 71