مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذا در بیمارستان 1398/06/11 1398/06/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یکمرحله¬ای مربوط به مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذا در بیمار... 1398/06/11 1398/06/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب کارکنان در مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) ساری دانشگاه عل... 1398/06/11 1398/06/13
تأمین نیروی انسانی برای نظافت و خدمات عمومی بیمارستان 1398/06/11 1398/06/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی و پشتیبانی (نظافت، تلفنخانه، لنژری و کارشناس تجهیزات پزشکی و ..... 1398/06/11 1398/06/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور نقلیه جهت انجام امور اداری درون شهری و برون شهری در شبکه بهداشت و درما... 1398/06/11 1398/06/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور نقلیه جهت انجام امور اداری درون شهری و برون شهری در شبکه بهداشت و درما... 1398/06/11 1398/06/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور نقلیه جهت انجام امور اداری درون شهری و برون شهری در شبکه بهداشت و درما... 1398/06/11 1398/06/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور نقلیه جهت انجام امور اداری درون شهری و برون شهری در شبکه بهداشت و درما... 1398/06/11 1398/06/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور نقلیه جهت انجام امور اداری درون شهری و برون شهری در شبکه بهداشت و درما... 1398/06/11 1398/06/13
صفحه 3 از 44