مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور سرویس ایاب ذهاب و سلف سرویس دانشجویان 1398/05/03 1398/05/10
تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان در مجتمع دانشگاهی 1398/05/02 1398/05/03
سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان به مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم 1398/05/01 1398/05/03
واگذاری امور مربوط به مناقصه سرویس ایاب و ذهاب و سلف سرویس دانشجویان 1398/04/30 1398/05/03
تامین مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذا در بیمارستان 1398/04/26 1398/04/30
تامین مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذا در بیمارستان و ... 1398/04/26 1398/04/30
تامین مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذا در بیمارستان و تامین مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذا در مر... 1398/04/26 1398/04/30
تامین مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذا در بیمارستان 1398/04/26 1398/04/30
تامین مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذا در مرکز روانپزشکی و سوختگی و.... 1398/04/26 1398/04/30
مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذا در بیمارستا 1398/04/26 1398/04/30
صفحه 6 از 45