مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات اجرایی طرح تکمیل انتقال آب اراضی کشاورزی 1400/10/27 1400/10/28
مناقصه تکمیل طرح انتقال آب اراضی-تکمیل عملیات اجرایی تامین و انتقال آب -عملیات اجرایی خطوط انتقال آب 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل طرح انتقال آب اراضی - تکمیل عملیات اجرایی تامین و انتقال آب - عملیات اجرایی خطوط انتقال آب قسمتی از اراضی 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تکمیل و راه اندازی طرح تامین و انتقال آب 1400/10/02 1400/10/02
مناقصه تکمیل و راه اندازی طرح تامین و انتقال آب 1400/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل عملیات اجرایی پروژه تجهیز و نوسازی اراضی 1400/08/19 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل و راه اندازی طرح تامین و انتقال آب 1400/07/22 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل و راه اندازی طرح تامین و انتقال آب 1400/07/07 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات حفاظت فیزیکی (نگهبانی) ساختمانها 1400/05/06 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی طرحهای تکمیل و انتقال آب اراضی کشاورزی 1400/03/24 1400/03/24
مناقصه عملیات اجرایی طرحهای تکمیل و انتقال آب اراضی کشاورزی 1400/03/20 1400/03/24
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی طرح تکمیل انتقال آب اراضی کشاورزی 1400/03/12 1400/03/11
مناقصه عملیات اجرایی طرح تکمیل انتقال آب اراضی کشاورزی 1400/03/12 1400/03/11
مناقصه عملیات اجرایی طرح تکمیل انتقال آب اراضی کشاورزی 1400/03/11 1400/03/11
مناقصه خرید لوازم انتقال آب سه دستگاه الکتروپمپ 1400/03/10 1400/03/11
مناقصه خرید لوازم انتقال آب سه دستگاه الکتروپمپ 1400/03/10 1400/03/11
مناقصه خرید لوازم الکتریکال مورد نیاز مجتمع گلخانه ای 1400/02/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید لوازم الکتریکال 1400/02/28 1400/02/29
مناقصه تکمیل و راه اندازی طرح تامین و انتقال آب 1400/02/22 1400/02/28
مناقصه واگذاری خرید و عملیات اجرایی طرح های تکمیل انتقال آب اراضی کشاورزی (خرید لوازم و اجرای پروژه گازرسانی داخل مجتمع گلخانه ای - عملیات اجرایی طرح انتقال آب اراضی ) 1400/02/13 1400/02/13
صفحه 1 از 17