مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای طبخ و توزیع سلف دانشجویی و فرهنگی 1398/10/07 1398/10/11
واگذاری انجام کلیه امور تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی بصورت حجمی ساختمانهای شمار... 1398/08/29 1398/09/03
واگذاری انجام کلیه امور تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی بصورت حجمی 1398/08/29 1398/09/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام کلیه امور تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی ب... 1398/08/29 1398/09/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام کلیه امور تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی ب... 1398/08/29 1398/09/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام کلیه امور تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی ب... 1398/08/29 1398/09/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام کلیه امور تعمیر و نگهداری راهبردی تاسیسات مکانیکی و برقی بصور... 1398/08/29 1398/09/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام کلیه امور تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی ب... 1398/08/29 1398/09/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام کلیه امور تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی ب... 1398/08/29 1398/09/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام کلیه امور تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی ب... 1398/08/29 1398/09/03
صفحه 1 از 3