مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شهرک فناوری صنایع غذایی 1400/10/28 1400/10/29
مناقصه واگذاری اجرای پروژه روسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر فاز 1 و عملیات خاکی و آماده سازی سطح بستر معابر 1400/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه حفاری ضربه ای و آزمایش پمپاژ آب چاه ناحیه 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات مشاوره (ارزیابی کیفی) جهت انجام خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های راهسازی 1400/10/07 1400/10/12
مناقصه خرید خدمات مشاوره (ارزیابی کیفی) جهت انجام خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های راهسازی 1400/10/05 1400/10/12
مناقصه پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک 1400/09/14 1400/09/18
مناقصه پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی 1400/09/01 1400/09/07
مناقصه پروژه روکش آسفالت معابر 1400/08/18 1400/08/30
مناقصه پروژه روکش آسفالت معابر 1400/08/17 1400/08/30
مناقصه اجرای پروژه روکش آسفالت معابر 1400/08/16 1400/08/20
مناقصه اجرای پروژه عملیات خاکی ، روسازی، جدولگذاری و آسفالت و احداث آبروهای جاده دسترسی و باندهای کاهش و افزایش سرعت ورودی 1400/07/29 1400/07/29
مناقصه اجرای پروژه عملیات خاکی - روسازی - جدولگذاری و آسفالت و احداث آبروهای جاده دسترسی و باندهای کاهش و افزایش 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه عملیات خاکی-روسازی-جدولگذاری و آسفالت معابر 1400/07/28 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه کانال آبهای سطحی، روسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر 1400/07/27 1400/07/29
مناقصه اجرای پروژه کانال آب های سطحی، روسازی، جدول گذاری و آسفالت معابر ناحیه صنعتی 1400/07/27 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه کانال آبهای سطحی، روسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر 1400/07/27 1400/07/29
مناقصه اجرای پروژه روکش آسفالت معابر اصلی شهرک صنعتی 1400/07/26 1400/07/28
مناقصه اجرای پروژه عملیات خاکی، روسازی و جدولگذاری، آسفالت و احداث آبروهای جاده دسترسی 1400/07/26 1400/07/29
صفحه 1 از 54