مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام بخشی از امورات حسابداری شهرداری 1388/08/14 1388/09/01
خرید تعداد 500 عدد مخزن نگهداری زباله 1387/11/12 1387/11/27
خرید تعداد 500 عدد مخزن نگهداری زباله 1387/11/05 1387/11/20
خرید تعداد 500 عدد مخزن نگهداری زباله 1387/11/05 1387/11/20
واگذاری انجام مطالعات گردشگری 1387/10/30 1387/11/15
واگذاری انجام مطالعات گردشگری 1387/10/21 1387/11/06
واگذاری انجام امور خدمات شهری ( رفت وروب شهر) 1387/10/16 1387/11/01
واگذاری اجرای روشنایی بلوار 1387/10/14 1387/10/29
واگذاری انجام امور خدمات شهری ( رفت وروب شهر) 1387/10/10 1387/10/25
واگذاری اجرای روشنایی بلوار 1387/10/04 1387/10/19
صفحه 34 از 36