کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
3742584 مناقصه VARIOUS CLINICAL CONSUMABLES کشور قطر 1399/12/26 رجوع به آگهی
3742561 مناقصه VARIOUS CLINICAL CONSUMABLES کشور قطر 1399/12/26 رجوع به آگهی
3742557 مناقصه Battery Set for Fabius کشور قطر 1399/12/26 رجوع به آگهی
3729561 مناقصه Equipment Spare Parts کشور قطر 1399/12/20 رجوع به آگهی
3729560 مناقصه Equipment Spare Parts RFQ 55 کشور قطر 1399/12/20 رجوع به آگهی
3729559 مناقصه Waste Management Removal & Disposal کشور قطر 1399/12/20 رجوع به آگهی
3729558 مناقصه Lipo Suction Machine کشور قطر 1399/12/20 رجوع به آگهی
3729557 مناقصه Equipment Spare Parts RFQ 54 کشور قطر 1399/12/20 رجوع به آگهی
3729556 مناقصه Reorder48/2021 کشور قطر 1399/12/20 رجوع به آگهی
3729555 مناقصه Equipment Spare Parts RFQ 52 کشور قطر 1399/12/20 رجوع به آگهی
3729554 مناقصه Consumables for Reasearch کشور قطر 1399/12/20 رجوع به آگهی
3729553 مناقصه Antibodies and Reagents for Reasearch کشور قطر 1399/12/20 رجوع به آگهی
3720393 مناقصه Reorder47-2021 کشور قطر 1399/12/17 رجوع به آگهی
3720392 مناقصه CHARGER MOD 10A ELD 1300.001R کشور قطر 1399/12/17 رجوع به آگهی
3720391 مناقصه Patch insulin pump کشور قطر 1399/12/17 رجوع به آگهی
3720390 مناقصه Toner & Ink Cartridges کشور قطر 1399/12/17 رجوع به آگهی
3720389 مناقصه Reorder34-2021 کشور قطر 1399/12/17 رجوع به آگهی
3720388 مناقصه MAINTENANCE OF AQUARIUMS at SIDRA HOSPITAL کشور قطر 1399/12/17 رجوع به آگهی
3710485 مناقصه Reagents and Consumables for Reasearch کشور قطر 1399/12/14 رجوع به آگهی
3710484 مناقصه BANDAGE CREPE W CLIP کشور قطر 1399/12/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 56