مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تهیه و اجرای دوزینگ پمپ های آتش نشانی 1400/10/28 1400/11/05
مناقصه تکمیل و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک انبار نفت 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک انبار نفت 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اداره امور انبارهای نفت 1400/09/14 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک 1400/09/14 1400/09/22
مناقصه واگذاری اداره امور انبارهای نفت 1400/09/14 1400/09/22
مناقصه واگذاری تهیه طبخ وتوزیع غذای گرم کارکنان 1400/08/18 1400/09/09
مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان 1400/08/18 1400/08/24
مناقصه تهیه واجرای رنگ آمیزی 1400/06/31 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و اجرای دوزینگ پمپ های آتش نشانی 1400/06/31 1400/07/21
مناقصه تهیه واجرای رنگ آمیزی درانبارنفت 1400/06/30 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و اجرای رنگ آمیزی در انبار نفت 1400/06/30 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی انبار 1400/04/09 1400/05/05
مناقصه تهیه و اجرای لوله کشی و ملزومات مربوط به کولینگ و فومینگ و لکه گیری مخازن و لوله های موجود واقع در انبار سورمق آباده 1400/03/24 1400/03/31
مناقصه اداره امور خدمات پشتیبانی منطقه و نواحی تابعه 1400/03/11 1400/03/18
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تجدید نوبت اول مناقصه استفاده از بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی 1399/11/06 1399/11/11
مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان 1399/10/06 1399/10/13
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تجدید نوبت اول مناقصه تهیه و اجرای لوله کشی و ملزومات مربوط به کولینگ و فومینگ انبار نفت شهید بیمون نژاد لارستان 1399/09/04 1399/09/09
مناقصه تهیه و اجرای لوله کشی و ملزومات مربوط به کولینگ و فومینگ انبار نفت 1399/09/03 1399/09/09
مناقصه تهیه و اجرای تایل، آسفالت و تامین روشنایی محوطه 1399/08/27 1399/09/03
صفحه 1 از 17