مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور جایگاههای شرکتی 1394/12/08 رجوع به آگهی
واگذاری امور انبارهای نفت و جایگاه شرکتی 1394/12/03 رجوع به آگهی
واگذاری امور نواحی کازرون 1394/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری امور جایگاه شرکتی 1394/11/26 رجوع به آگهی
واگذاری امور نواحی کازرون 1394/11/25 رجوع به آگهی
واگذاری امور جایگاه شرکتی 1394/11/24 رجوع به آگهی
واگذاری امور انبار نفت شهید 1394/11/17 رجوع به آگهی
استفاده از بخش خصوصی در سرویس های صنعتی منطقه فارس 1394/11/17 رجوع به آگهی
واگذاری امور انبار نفت شهید 1394/11/15 رجوع به آگهی
استفاده از بخش خصوصی در سرویس های صنعتی 1394/11/14 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 31