مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تکمیل کانال آبرسانی - احداث بند انحرافی 1400/11/03 1400/11/09
مناقصه واگذاری خدمات نقلیه و اجاره خودرو شامل ( ماموریت درون شهری و برون شهری) 1400/03/20 1400/03/22
مناقصه واگذاری خدمات نقلیه و اجاره خودرو شامل ماموریت درون شهری و برون شهری 1400/03/01 1400/03/03
مناقصه واگذاری خدمات نقلیه و اجاره خودرو شامل ماموریت درون شهری و برون شهری 1400/02/30 1400/03/03
مناقصه خرید پیوند سرشاخه کاری درختان گردو 1400/02/09 رجوع به آگهی
مناقصه خرید پیوند سرشاخه کاری درختان گردو 1400/02/08 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید بار دوم خرید 70000 (هفتاد هزار) شاخه پیوندک گردو 1400/02/08 1400/02/09
مناقصه خدمات نظافت و تنظیفات فضای اداری و پشتبانی کلیه ساختمانهای اداری و امور خدماتی در سطح استان و مراکز شهرستان ها 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات نظافت و تنظیفات فضای اداری و پشتیبانی 1400/01/24 1400/01/30
مناقصه خدمات نظافت و تنظیف 1400/01/24 1400/01/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نظافت و تنظیف فضای اداری و پشتیانی 1400/01/23 1400/01/28
مناقصه خرید پیوند سرشاخه کاری درختان گردو به میزان 70.000 پیوند 1400/01/19 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید 70000 (هفتاد هزار) شاخه پیوندک گردو 1400/01/18 1400/01/18
مناقصه خرید پیوند سرشاخه کاری درختان گردو به میزان 70.000 پیوند 1400/01/18 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 70000 (هفتاد هزار) شاخه پیوندک گردو جهت اصلاح باغات گردو 1399/12/17 1399/12/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 70000 (هفتاد هزار) شاخه پیوندک گردو 1399/12/17 1399/12/17
مناقصه خدمات نقلیه و اجاره خودرو شامل (ماموریت درون شهری و برون شهری) 1399/04/01 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات نقلیه و اجاره خودرو شامل (ماموریت درون شهری و برون شهری) 1399/03/31 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نقلیه (ماموریت درون شهري و برون شهری) ازمان جهاد کشاورزی استان همدان 1399/03/31 1399/04/07
مناقصه اجرای عملیات پیوند سرشاخه کاری درختان گردو 1398/12/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16