مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجاره جایگاه های CNG 1400/10/25 1400/11/13
مناقصه اجاره جایگاه های CNG 1400/10/18 1400/11/13
مناقصه واگذاری جایگاه CNG 1400/09/30 1400/10/15
مناقصه اجاره جایگاه های CNG شهرداری 1400/09/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری جایگاه های CNG 1400/09/23 1400/10/15
مناقصه واگذاری امورات حقوق و مزایای پرسنل روزمزد به بخش خصوصی به صورت سود مدیریتی 1400/05/18 1400/05/19
مناقصه واگذاری امورات حقوق و مزایای پرسنل روزمزد به بخش خصوصی به صورت سود مدیریتی 1400/05/12 1400/05/19
مناقصه واگذاری کلیه امورات حقوق و مزایای پرسنل روزمرد 1400/05/11 1400/05/19
مناقصه واگذاری جایگاه CNG 1400/04/26 1400/05/11
مناقصه جایگاه cng 1400/04/19 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیرات شبکه آبرسانی در سطح شهر 1400/04/07 1400/04/10
مناقصه ترمیم نوارهای حفاری در معابر اصلی-فرعی و کوچه ها -پیاده روسازی معابر -پیاده روسازی بلوار -احداث معابر -بتن ریزی مشارکتی کوچه ها -آسفالت دستی کوچه های مشارکتی صعب العبور 1400/02/13 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه بتن ریزی مشارکتی معابر سطح شهر (به صورت دستمزدی) 1400/02/09 1400/02/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه ترمیم نوارهای حفاری در معابر اصلی ، فرعی و کوچه های سطح شهر 1400/02/09 1400/02/15
مناقصه پروژه پیاده رو سازی بلوار 1400/02/09 1400/02/15
مناقصه پروژه احداث معابر سطح شهر سقز (به صورت دستمزدی) 1400/02/09 1400/02/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه پیاده رو سازی معابر سطح شهر (به صورت دستمزدی) 1400/02/09 1400/02/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه آسفالت دستی 1400/02/09 1400/02/15
مناقصه -ترمیم نوارهای حفاری در معابر اصلی-فرعی و کوچه های سطح شهر -پیاده روسازی معابر سطح شهر -پیاده روسازی بلوار 1400/02/07 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری جایگاه CNG 1400/01/22 1400/02/09
صفحه 1 از 16