کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7405265 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی بهینه سازی پایه های روشنایی واحد نمک زدایی شماره 2 اهواز استان خوزستان 1402/09/14 1402/09/25
7405102 مناقصه خرید قطعات ابزار دقیق استان خوزستان 1402/09/14 1402/09/29
7393650 مناقصه انجام مطالعات مهندسی پایه، ارزیابی ریسک و تعیین سامانه های اعلان، اطفا حریق استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/15
7392953 مناقصه مربوط به قطعات ابزار دقیق استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/29
7392810 مناقصه تامین دو دستگاه موتورجوش دیزلی 400 آمپر استان خوزستان 1402/09/11 1402/10/10
7388565 مناقصه دستگاه تنفسی و کمپرسور شارژ هوا استان خوزستان 1402/09/09 1402/10/06
7388169 مناقصه موتور جوش دیزلی 400 آمپر استان خوزستان 1402/09/09 1402/10/10
7386379 مناقصه دستگاه تنفسی و کمپرسور شارژ هوا استان خوزستان 1402/09/08 1402/10/06
7385969 مناقصه تامین کابل قدرت استان خوزستان 1402/09/08 1402/09/22
7385718 مناقصه انجام مطالعات مهندسی پایه، ارزیابی ریسک و تعیین سامانه های اعلان، اطفا حریق متناسب استان خوزستان 1402/09/08 1402/09/15
7385449 مناقصه تامین دو دستگاه موتورجوش دیزلی 400 آمپر مورد نیاز خود استان خوزستان 1402/09/08 1402/10/10
7385402 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت تهیه قطعات سیستم اعلان حریق استان خوزستان 1402/09/08 1402/09/22
7385398 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت تهیه ثبت کننده بدون کاغذ استان خوزستان 1402/09/08 1402/09/22
7384988 مناقصه خرید خدمات مشاور مربوط به مطالعات مهندسی پایه، ارزیابی ریسک و تعیین سامانه های اعلان،اطفاء حریق متناسب با شرایط عملیاتی / فر آیندی استان خوزستان 1402/09/08 1402/09/15
7378329 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تعمیر و راه اندازی سیستم اعلان حریق تقویت فشار بنگستان یک شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون استان خوزستان 1402/09/07 1402/09/12
7371396 مناقصه مربوط به ثبت کننده بدون کاغذ استان خوزستان 1402/09/05 1402/09/22
7369259 مناقصه قطعات سیستم اعلان حریق استان خوزستان 1402/09/05 1402/09/22
7362991 مناقصه قطعات ابزار دقیق استان خوزستان 1402/09/02 1402/09/29
7360433 مناقصه انجام خدمات مورد نیاز در تاسیسات بهره برداری نفت و گاز استان خوزستان 1402/09/01 1402/10/07
7360238 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تهیه کابل قدرت فشار متوسط استان خوزستان 1402/09/01 1402/09/15
صفحه 1 از 158