کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7395969 مناقصه اجرای عملیات مقاوم سازی، بهسازی و جمع آوری آبهای سطحی بستر خطوط لوله مسیر پل استان خوزستان 1402/09/12 1402/09/18
7393554 مناقصه ELBOWS استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/20
7392940 مناقصه FCC SLURRY OIL FILTRATION استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/20
7392782 مناقصه Devices instrument contact phoenix استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/21
7392727 مناقصه الکترو پمپ P-1606 A/B واحد SARP استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/20
7392419 مناقصه سیمان ضد سایش استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/19
7389858 مناقصه اجرای عملیات مقاوم سازی، بهسازی و جمع آوری آبهای سطحی بستر خطوط لوله مسیر پل روبروی مخازن استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/18
7389844 مناقصه اجرای عملیات مقاوم سازی،بهسازی و جمع آوری آبهای سطحی بستر خطوط لوله مسیر جنوب واحد CR1 تا پل استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/18
7386921 مناقصه سیمان ضد سایش استان خوزستان 1402/09/09 رجوع به آگهی
7386286 مناقصه FCC SLURRY OIL FILTERTION استان خوزستان 1402/09/08 1402/09/20
7385782 مناقصه Devices instrument contact phoenix استان خوزستان 1402/09/08 1402/09/21
7385732 مناقصه الکتروپمپ های شناور پساب شماره 1 واحد P-0302 A/B استان خوزستان 1402/09/08 1402/09/20
7385229 مناقصه الترو پمپ P-1606 A/B واحد SARP استان خوزستان 1402/09/08 1402/09/20
7385187 مناقصه FLBOWS استان خوزستان 1402/09/08 1402/09/20
7381509 مناقصه GATE VALVE استان خوزستان 1402/09/07 1402/09/19
7379670 مناقصه لباس کار استان خوزستان 1402/09/07 1402/09/19
7375678 مناقصه LINE PIPE استان خوزستان 1402/09/06 1402/09/19
7367615 مناقصه اجرای عملیات احداث خط 20 اینچ جدید ارتباطی استان هرمزگان 1402/09/04 1402/09/06
7366533 مناقصه سیلندر کلر 800 کیلوگرمی و 45 کیلوگرمی استان خوزستان 1402/09/04 1402/09/04
7365182 مناقصه خرید LINE PIPE استان خوزستان 1402/09/04 1402/09/19
صفحه 1 از 165