کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7381832 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات و تنظیفات، امور نگهبانی و امور تاسیسات دانشکده دندانپزشکی و واحد پردیس خودگردان در سال 1402 استان خوزستان 1402/09/07 1402/09/14
7376720 مناقصه واگذاری امور خدمات و تنظیفات و امور تاسیسات بیمارستان استان خوزستان 1402/09/06 1402/09/14
7369417 مناقصه پروژه احداث دیوار محوطه بیمارستان استان خوزستان 1402/09/05 1402/09/08
7367552 مناقصه واگذاری پروژه احداث دیوار محوطه بیمارستان 64 تختخوابی استان خوزستان 1402/09/04 1402/09/08
7363045 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه احداث مرکز جامع سلامت شهری کوی مدرس شهرستان اهواز در سال 1402 استان خوزستان 1402/09/02 1402/09/07
7363023 مناقصه پروژه توسعه درمانگاه آزادی-آزمایشگاه تشخیص طبی استان خوزستان 1402/09/02 1402/09/07
7363016 مناقصه احداث مرکز جامع سلامت شهری استان خوزستان 1402/09/02 1402/09/07
7363011 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه احداث مرکز جامع سلامت شهری کوی رمضان شهرستان اهواز در سال 1402 استان خوزستان 1402/09/02 1402/09/07
7363010 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه تکمیل غربالگری بیمارستان مادر رامهرمز در سال 1402 استان خوزستان 1402/09/02 1402/09/07
7363009 مناقصه پروژه احداث دیوار محوطه بیمارستان 64 تختخوابی شهرستان هفتکل در سال 1402 استان خوزستان 1402/09/02 1402/09/07
7362349 مناقصه واگذاری پروژه احداث دیوار محوطه بیمارستان 64 تختخوابی استان خوزستان 1402/09/01 1402/09/08
7361476 مناقصه واگذاری پروژه احداث دیوار محوطه بیمارستان 64 تختخوابی استان خوزستان 1402/09/01 1402/09/07
7361193 مناقصه واگذاری پروژه توسعه درمانگاه - آزمایشگاه تشخیص طبی استان خوزستان 1402/09/01 1402/09/07
7361163 مناقصه واگذاری پروژه تکمیل غربالگری استان خوزستان 1402/09/01 1402/09/07
7360286 مناقصه واگذاری امور تأمین امنیت انتظامی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی گلستان اهواز استان خوزستان 1402/09/01 1402/09/06
7360178 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات و تنظیفات و امور خدمتگزار سرایداری شبکه بهداشت استان خوزستان 1402/09/01 1402/09/06
7360172 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات و تنظیفات شبکه بهداشت و درمان ایذه استان خوزستان 1402/09/01 1402/09/06
7357329 مناقصه واگذاری پروژه احداث دیوار محوطه بیمارستان 64 تختخوابی استان خوزستان 1402/08/30 1402/09/07
7357202 مناقصه واگذاری پروژه توسعه درمانگاه - آزمایشگاه تشخیص طبی استان خوزستان 1402/08/30 1402/09/07
7357041 مناقصه واگذاری پروژه تکمیل غربالگری بیمارستان استان خوزستان 1402/08/30 1402/09/07
صفحه 1 از 48