کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7411260 مناقصه اجرای عملیات حفاری و کابلکشی و مفصلبندی فیبرنوری سایتهای فاز 8 ACR و سایتهای مشمول جابجایی همراه با متریال استان خوزستان 1402/09/16 رجوع به آگهی
7411258 مناقصه عملیات حفاری و کابلکشی و مفصلبندی فیبرنوری 20 مورد طرح استان خوزستان 1402/09/16 رجوع به آگهی
7411243 مناقصه حفاری و کابلکشی و مفصلبندی فیبرنوری 86 مورد استان خوزستان 1402/09/16 رجوع به آگهی
7411242 مناقصه اجرای عملیات حفاری و کابلکشی فیبرنوری نجما و پایش تصویری و تعدادی طرحهای اختصاصی شهرستانها استان خوزستان 1402/09/16 رجوع به آگهی
7411240 مناقصه اجرای عملیات حفاری و کابلکشی فیبرنوری نجما و پایش تصویری و تعدادی طرحهای اختصاصی شهرستانها استان خوزستان 1402/09/16 رجوع به آگهی
7411238 مناقصه عملیات حفاری و کابلکشی و مفصلبندی فیبرنوری استان خوزستان 1402/09/16 رجوع به آگهی
7410371 مناقصه حفاری و کابل کشی و مفصل بندی فیبرنوری سایتهای فاز ACR A و سایتهای مشمول جابجایی همراه با متریال استان خوزستان 1402/09/15 رجوع به آگهی
7410225 مناقصه اجرای عملیات حفاری و کابلکشی فیبرنوری نجما و پایش تصویری و تعدادی طرحهای اختصاصی استان خوزستان 1402/09/15 رجوع به آگهی
7410027 مناقصه اجرای عملیات حفاری و کابلکشی فیبرنوری نجما و پایش تصویری و تعدادی طرحهای اختصاصی استان خوزستان 1402/09/15 رجوع به آگهی
7409985 مناقصه حفاری و کابل کشی و مفصل بندی فیبرنوری استان خوزستان 1402/09/15 رجوع به آگهی
7409397 مناقصه واگذاری عملیات حفاری و کابل کشی و مفصل بندی فیبرنوری 20 مورد طرح بخشداری تجمیعی شرق استان همراه با متریال استان خوزستان 1402/09/15 رجوع به آگهی
7409395 مناقصه عملیات حفاری و کابل کشی و مفصل بندی فیبرنوری 14 مورد طرح بخشداری تجمیعی غرب استان همراه با متریال استان خوزستان 1402/09/15 رجوع به آگهی
7286533 مناقصه ایمن سازی تعداد 40 سایت سرقتی همراه اول استان خوزستان 1402/08/18 رجوع به آگهی
7256715 مناقصه اجرای طرح حفاری و کابلکشی فیبرنوری پایش تصویری طرح نجما استان خوزستان 1402/08/10 رجوع به آگهی
7256713 مناقصه اجرای طرح حفاری و کابلکشی فیبر نوری پایش تصویری استان خوزستان 1402/08/10 رجوع به آگهی
7245792 مناقصه اجرای طرح حفاری و کابل کشی فیبر نوری پایش تصویری طرح نجمای استان خوزستان 1402/08/07 رجوع به آگهی
7235537 مناقصه اجرای طرح حفاری و کابلکشی فیبرنوری پایش تصویری طرح نجمای استان خوزستان 1402/08/04 رجوع به آگهی
7235536 مناقصه اجرای طرح حفاری و کابلکشی فیبرنوری پایش تصویری طرح نجمای استان خوزستان 1402/08/04 رجوع به آگهی
7193484 مناقصه ایمن سازی تعداد 40 سایت سرقتی همراه اول استان استان خوزستان 1402/07/23 رجوع به آگهی
7190345 مناقصه واگذاری ایمن سازی تعداد 40 سایت سرقتی همراه اول استان استان خوزستان 1402/07/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 112