کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7379607 مناقصه خرید مواد گندزدایی به مقدار 50000 کیلو گرم پودر پرکلرین استان تهران 1402/09/07 1402/09/18
7376883 مناقصه خرید مواد گندزدایی به مقدار 50000 کیلو گرم پودر پرکلرین استان تهران 1402/09/06 1402/09/18
7375792 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید مواد گندزدائی به مقدار 50000کیلوگرم پرکلرین استان تهران 1402/09/06 1402/09/18
7309629 مناقصه نگهداری، تعمیرات و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب شهر استان تهران 1402/08/25 1402/09/07
7306697 مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب ناحیه 2- 1 -1s و بخش یاز کلکتور اصلی فاضلاب استان تهران 1402/08/24 1402/09/06
7306630 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرائی شبکه جمع آوری فاضلاب قسمت دوم ناحیه 2-1-1-S و بخشی از کلکتور اصلی فاضلاب مسکن مهر شهر پاکدشت استان تهران 1402/08/24 1402/09/06
7301961 مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب ناحیه 1S- 1 -2 و بخشی از کلکتور اصلی فاضلاب استان تهران 1402/08/23 1402/09/06
7299072 مناقصه عملیات اجرای خطوط انتقال و جمع آوری چاههای آب در شهرهای دارای تنش آبی استان تهران 1402/08/22 1402/09/04
7298733 مناقصه 1. خرید لوله های فولادی آبده 2. خرید الکتروپمپ های شناور استان تهران 1402/08/22 رجوع به آگهی
7298433 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرای خطوط انتقال و جمع آوری چاه های آب در شهر های دارای تنش آبی در محدوده جنوبشرقی استان تهران استان تهران 1402/08/22 1402/09/04
7280128 مناقصه شناسایی سرمایه گذار به منظور تأمین منابع مالی طرح احداث تصفیه خانه فاضلاب استان تهران 1402/08/16 1402/08/27
7276063 مناقصه شناسایی سرمایه گذار به منظور تأمین منابع مالی طرح احداث تصفیه خانه فاضلاب استان تهران 1402/08/15 1402/08/27
7265544 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید مواد گندزدائی به مقدار 50000کیلوگرم پرکلرین استان تهران 1402/08/13 1402/08/20
7261688 مناقصه خرید مواد گندزدایی به مقدار 50000 کیلوگرم پودر پرکلرین استان تهران 1402/08/11 1402/08/23
7214462 مناقصه برون سپاری امداد حوادث و تعمیرات تاسیسات آبرسانی استان تهران 1402/07/29 1402/08/08
7214459 مناقصه برون سپاری امداد حوادث و تعمیرات تاسیسات آبرسانی استان تهران 1402/07/29 1402/08/08
7211136 مناقصه برون سپاری امداد حوادث و تعمیرات تاسیسات آبرسانی استان تهران 1402/07/27 1402/08/08
7211130 مناقصه برون سپای امداد و حوادث و تعمیرات تاسیسات استان تهران 1402/07/27 1402/08/08
7209560 مناقصه برون سپاری امدادحوادث و تعمیرات تاسیسات شهرستان استان تهران 1402/07/26 1402/08/08
7208248 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای برون سپاری امداد و حوادث و تعمیرات تاسیسات شهرستان پاکدشت استان تهران 1402/07/26 1402/08/08
صفحه 1 از 105