مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه ادامه کانال 1400/10/29 1400/11/16
مناقصه خرید و حمل بتن آماده با عیار 350 -خرید و حمل بیس 1400/10/29 1400/11/05
مناقصه خرید و حمل بیس 1400/10/22 1400/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خرید بتن آماده با عیار 350 کیلو گرم 1400/10/22 1400/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه روکش آسفالت خیابان مطهری و کوچه های فرعی 1400/10/22 1400/11/05
مناقصه روکش آسفات خیابان - اجاره کامیون ده چرخ حداقل دو دستگاه- 1400/10/02 1400/10/05
مناقصه روکش آسفات خیابان - اجاره کامیون ده چرخ حداقل دو دستگاه- 1400/09/25 1400/10/05
مناقصه اجاره کامیون جهت حمل زباله 1400/09/24 1400/10/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه روکش آسفالت خیابان 1400/09/24 1400/10/05
مناقصه ادامه ساخت مسجد 1400/04/04 رجوع به آگهی
مناقصه ادامه ساخت مسجد 1400/03/31 رجوع به آگهی
مناقصه تجدید مناقصه ادامه ساخت مسجد 1400/03/31 1400/04/07
مناقصه انجام امور مربوط به فضای سبز ، روفت و روب سطح شهر و کارهای خدماتی 1400/03/26 1400/04/05
مناقصه ادامه پیاده روسازی خیابان 1400/03/24 1400/04/05
مناقصه ادامه پیاده روسازی خیابان 1400/03/23 1400/04/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه انجام امور مربوط به فضای سبز، روفت و روب سطح شهر و کارهای خدماتی 1400/03/23 1400/04/05
مناقصه ادامه سنگ چینی ساحلی 1400/03/12 1400/03/20
مناقصه ادامه سنگ چینی ساحلی 1400/03/06 رجوع به آگهی
مناقصه پیاده روسازی 1400/03/06 1400/03/20
مناقصه ادامه سنگ چینی ساحلی 1400/03/06 1400/03/20
صفحه 1 از 19