مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه پخش آسفالت 1400/10/12 رجوع به آگهی
مناقصه پخش آسفالت 1400/10/06 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای پخش آسفالت 1400/10/05 1400/10/12
مناقصه تهیه و حمل و پخش آسفالت 1400/10/04 1400/10/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید آسفالت 1400/09/16 1400/09/22
مناقصه آسفالت (تهیه - حمل و پخش به ضخامت 6 سانتی متر از نوع بیندر 19-0) و تهیه - حمل و پخش پریمکت 1400/09/13 1400/09/16
مناقصه تهیه و حمل و پخش آسفالت 1400/09/11 1400/09/16
مناقصه آسفالت (تهیه - حمل و پخش به ضخامت 6 سانتی متر از نوع بیندر 19-0) و تهیه - حمل و پخش پریمکت 1400/09/11 1400/09/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی پخش آسفالت 1400/09/10 1400/09/17
مناقصه خرید آسفالت 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه خرید آسفالت 1400/08/24 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید آسفالت 1400/08/23 1400/08/30
مناقصه واگذاری انجام عملیات - آسفالت (تهیه - حمل و پخش به ضخامت 6 سانتی متر از نوع بیندر 19-0) و تهیه - حمل و پخش پریمکت در هر مترمربع 1200 گرم 1400/08/18 رجوع به آگهی
مناقصه آسفالت (تهیه - حمل و پخش به ضخامت 6 سانتی متر از نوع بیندر 19-0) و تهیه - حمل و پخش پریمکت 1400/08/17 1400/08/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و حمل و پخش آسفالت 1400/08/13 1400/08/22
مناقصه آسفالت (تهیه - حمل و پخش به ضخامت 6 سانتی متر از نوع بیندر 19-0) و تهیه - حمل و پخش پریمکت 1400/07/12 1400/07/20
مناقصه تهیه و حمل و پخش آسفالت 1400/07/12 1400/07/20
مناقصه واگذاری تنظیف معابر 1400/02/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدماتی 1400/02/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری و نگهداری و نگهبانی فضای سبز سطح شهر 1400/02/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10