مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین آب آشامیدنی مجتمع سرچاه لیرابی - شهرستان اردل 1399/04/07 1399/04/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین آب آشامیدنی روستای چم چنگ - شهرستان سامان 1399/04/07 1399/04/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین آب آشامیدنی روستای شوراب - مجتمع پشتکوه فلارد - شهرستان لردگان 1399/04/07 1399/04/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین آب آشامیدنی مجتمع اوره بارز - بادامستان - شهرستان لردگان 1399/04/07 1399/04/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع روستایی خانمیرزا شهرستان لردگان 1399/03/11 1399/03/13
مناقصه تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع روستایی 1399/03/11 1399/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین آب آشامیدنی مجمتع سیلگاه غلام آباد - شهرستان کوهرنگ 1399/02/28 1399/02/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات تعمیر، تجهیز و نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی روستاهای شهرستان بروجن 1399/02/28 1399/02/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین آب آشامیدنی مجتمع آبسرده شوران - شهرستان اردل 1399/02/28 1399/02/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید انجام خدمات تعمیر، تجهیز و نگهداری شبکه های آب آشامیدنی روستاهای شهرستان لردگان 4 ماهه 1399/01/26 1399/01/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین آب آشامیدنی روستای دورک اناری - شهرستان کیار 1398/12/25 1399/01/07
مناقصه تامین آب آشامیدنی 1398/12/21 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات تعمیر, تجهیز و نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی 1398/12/14 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات تعمیر, تجهیز و نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی 1398/12/11 رجوع به آگهی
مناقصه تامین آب آشامیدنی روستا 1398/10/28 1398/10/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین آب آشامیدنی روستا 1398/10/28 1398/10/30
مناقصه تامین آب آشامیدنی 1398/10/04 1398/10/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین آب آشامیدنی روستای چم چنگ - شهرستان سامان 1398/08/01 1398/08/06
مناقصه تامین آب آشامیدنی روستا 1398/08/01 1398/08/06
مناقصه انجام خدمات تعمیر -تجهیز و نگهداری از شبکه های آب آشامیدنی 1398/06/05 1398/06/10
صفحه 1 از 16