کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7405252 مناقصه خرید و اجرای نورپردازی پل استان سیستان و بلوچستان 1402/09/14 1402/09/18
7403074 مناقصه خرید و حمل مخازن زباله گالوانیزه770 لیتری به تعداد 800 عدد استان سیستان و بلوچستان 1402/09/14 1402/09/21
7393683 مناقصه سه ردیف مناقصه شامل : 1- مشارکت در ساخت بهره برداری مشارکت در درآمد و تحویل مجموعه ورزشی 2- مشارکت در ساخت بهره برداری مشارکت در درآمد و تحویل رستوران پارک بانوان3- مشارکت در ساخت بهره برداری... استان سیستان و بلوچستان 1402/09/11 1402/09/18
7392423 مناقصه واگذاری امور مربوط به چاپ، توزیع فیش،نوسازی، پسماندهای شهری و پیگیری وصول عوارض مذکور استان سیستان و بلوچستان 1402/09/11 1402/09/15
7389780 مناقصه خرید و اجرای نورپردازی پل استان سیستان و بلوچستان 1402/09/11 1402/09/18
7377844 مناقصه عمومی یک مرحله ای مشارکت در ساخت، بهره برداری،مشارکت در درآمدوتحویل مجموعه ورزشی پارک بانوان شهرداری به روش B.O.L.T استان سیستان و بلوچستان 1402/09/06 1402/09/18
7377840 مناقصه عمومی یک مرحله ای مشارکت در ساخت، بهره برداری،مشارکت در درآمدوتحویل رستوران پارک بانوان شهرداری به روش B.O.L.T استان سیستان و بلوچستان 1402/09/06 1402/09/18
7376461 مناقصه واگذاری امور مربوط به چاپ، توزیع فیش نوسازی، پسماندهای شهری و پیگیری وصول عوارض مذکور استان سیستان و بلوچستان 1402/09/06 1402/08/15
7376360 مناقصه سه ردیف مناقصه شامل : 1- مشارکت در ساخت بهره برداری مشارکت در درآمد و تحویل مجموعه ورزشی 2- مشارکت در ساخت بهره برداری مشارکت در درآمد و تحویل رستوران پارک بانوان3- مشارکت در ساخت بهره بردار... استان سیستان و بلوچستان 1402/09/06 1402/09/18
7375902 مناقصه عمومی یک مرحله ای مشارکت در ساخت، بهره برداری،مشارکت در درآمدوتحویل پروژه شهربازی پارک کودکان در پارک بانوان شهرداری به روش B.O.L.T استان سیستان و بلوچستان 1402/09/06 1402/09/18
7372477 مناقصه عمومی یک مرحله ای امور مربوط به چاپ،توزیع فیش نوسازی،پسماندهای شهری و پیگیری وصول عوارض مذکور استان سیستان و بلوچستان 1402/09/05 1402/09/15
7371321 مناقصه امور خدمات شهری استان سیستان و بلوچستان 1402/09/05 1402/09/07
7356670 مناقصه پروژه اجرای لوله گذاری شبکه انتقال پساب شهر استان سیستان و بلوچستان 1402/08/30 1402/09/04
7356571 مناقصه امور خدمات شهری استان سیستان و بلوچستان 1402/08/30 1402/09/07
7354531 مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدمات شهری سطح ناحیه یک منطقه پنج شهر زاهدان استان سیستان و بلوچستان 1402/08/30 1402/09/07
7352537 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای لوله گذاری شبکه انتقال پساب شهر زاهدان استان سیستان و بلوچستان 1402/08/29 1402/09/04
7352350 مناقصه پروژه اجرای لوله گذاری شبکه انتقال پساب استان سیستان و بلوچستان 1402/08/29 1402/09/04
7352348 مناقصه نظارت قبل،حین و بعد اجرای پروژه های احداث رواق ها و کفسازی پیاده راه استان سیستان و بلوچستان 1402/08/29 1402/08/30
7352345 مناقصه اجرای کفسازی پیاده رو خیابان استان سیستان و بلوچستان 1402/08/29 1402/08/30
7310291 مناقصه اجرای کفسازی پیاده رو خیابان استان سیستان و بلوچستان 1402/08/25 1402/08/30
صفحه 1 از 65