مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
6001690 مناقصه پیاده روسازی سطح شهر 1401/09/10 رجوع به آگهی
6001688 مناقصه پروژه پیاده روسازی سطح شهر 1401/09/10 1401/09/17
6001687 مناقصه خرید یک دستگاه حمل زباله سمی تریلر هاپردار 1401/09/10 1401/09/16
5998057 مناقصه خرید یک دستگاه حمل زباله سمی تریلر هاپردار 1401/09/09 1401/09/16
5993261 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران 1401/09/07 1401/09/17
5993258 مناقصه پیاده روسازی سطح شهر 1401/09/07 1401/09/17
5991098 مناقصه پروژه پیاده روسازی سطح شهر 1401/09/07 1401/09/17
5991012 مناقصه انجام خدمات مشاوره نظارت براجرای پروژه های زیر سازی و اجرای آسفالت در مناطق پنج گانه 1401/09/07 1401/09/14
5990953 مناقصه پروژه پیاده روسازی 1401/09/07 1401/09/17
5988983 مناقصه ارزیابی کیفی مشاوران(ترمیم نوارهای حفاری شرکت گاز مناطق پنجگانه) 1401/09/06 1401/09/14
5986955 مناقصه ارزیابی کیفی مشاوران(زیرسازی و اجرای آسفالت) 1401/09/06 1401/09/14
5982930 مناقصه انجام خدمات مشاوره نظارت بر اجرای پروژه های زیرسازی و اجرای آسفالت 1401/09/05 1401/09/14
5971952 مناقصه پروژه بازسازی 17 دستگاه اتوبوس فرسوده 1401/09/01 رجوع به آگهی
5936792 مناقصه بازسازی 17 دستگاه اتوبوس فرسوده 1401/08/21 1401/08/28
5930541 مناقصه بازسازی 17 دستگاه اتوبوس فرسوده 1401/08/18 1401/08/28
5920992 مناقصه پیاده روسازی خیابان 1401/08/16 1401/08/21
5920991 مناقصه بازسازی 17 دستگاه اتوبوس فرسوده 1401/08/16 1401/08/28
5917543 مناقصه پیاده روسازی خیابان 1401/08/15 1401/08/21
5903319 مناقصه پیاده رو سازی خیابان 1401/08/10 1401/08/15
5897956 مناقصه خرید و اجرای یک عدد المان آبنمای نوشتاری - حبابی هوشمند 1401/08/09 1401/08/14
صفحه 1 از 55