مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه - خرید کنتور سه فاز اتصال مستقیم هوشمند فهام 1 - خرید کنتور تکفاز هوشمند ریلی فهام 2 ویرایش 4/2 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کنتور سه فاز اتصال مستقیم هوشمند 1400/10/14 1400/10/22
مناقصه خرید کنتور تکفاز هوشمند ریلی 1400/10/14 1400/10/22
مناقصه برونسپاری انجام خدمات نیروی انسانی 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کنتور سه فاز اتصال مستقیم هوشمند - خرید کنتور تکفاز هوشمند ریلی 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه برونسپاری انجام خدمات نیروی انسانی 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه برونسپاری انجام خدمات نیروی انسانی در محدوده حوزه ستادی ومدیریت های توزیع نیروی برق 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه برونسپاری انجام خدمات نیروی انسانی 1400/10/09 1400/10/20
مناقصه واگذاری پشتیبانی سیستم مکانیزه یکپارچه مشترکین عادی و سنگین 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه پشتیبانی سیستم مکانیزه یکپارچه مشترکین عادی و سنگین 1400/09/11 1400/09/17
مناقصه واگذاری پشتیبانی سیستم مکانیزه یکپارچه مشترکین عادی و سنگین در محدوده 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید انواع کابل خودنگهدار فشارضعیف پنج سیمه وشش سیمه 1400/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کابل خودنگهدار فشارضعیف95*3 و 50*3 شش سیمه 1400/08/09 1400/08/19
مناقصه خرید کابل خودنگهدار 1400/08/09 1400/08/19
مناقصه خرید انواع کابل خودنگهدار فشارضعیف 1400/08/09 1400/08/19
مناقصه خرید انواع چراغ خیابانی LED 1400/06/23 رجوع به آگهی
مناقصه خرید انواع چراغ خیابانی LED خود 1400/06/20 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تعداد 4000 دستگاه انواع چراغ خیابانی LED 1400/06/18 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای 400-10 1400/06/17 1400/06/29
مناقصه خرید 300000 متر انواع کابل پروتودور (مشترکین) فشار ضعیف 1400/06/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 35