مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه استفاده از بخش خصوصی در سرویس های صنعتی 1400/11/04 1400/11/25
مناقصه استفاده از بخش خصوصی در سرویس های صنعتی 1400/11/03 1400/11/25
مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان 1400/10/29 1400/11/05
مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان انبار نفت 1400/10/28 1400/11/05
مناقصه واگذاری اداره امور انبارهای نفت 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک انبار نفت 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری اداره امور انبارهای نفت 1400/09/15 1400/09/22
مناقصه تهیه واجرای رنگ 1400/08/23 1400/09/21
مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان 1400/08/19 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان انبار نفت 1400/08/18 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و اجرای دوزینگ پمپ های آتش نشانی 1400/06/31 1400/07/07
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای دوزینگ پمپ های آتش نشانی 1400/06/31 1400/07/07
مناقصه تهیه و اجرای دوزینگ پمپ های آتش نشانی در انبار نفت 1400/06/30 1400/07/07
مناقصه تهیه واجرای تایل اسفالت وتامین روشنایی محوطه خارجی انبار نفت 1400/06/08 1400/06/28
مناقصه واگذاری آسفالت و تامین روشنایی محوطه خارجی انبار نفت 1400/06/07 1400/06/13
مناقصه واگذاری آسفالت و تامین روشنایی محوطه خارجی 1400/06/06 1400/06/13
مناقصه واگذاری تهیه و اجرای تایل ، آسفالت و تامین روشنایی محوطه خارجی 1400/06/06 1400/06/13
مناقصه امور سوختگیری هواپیمایی 1400/04/16 رجوع به آگهی
مناقصه اداره امور سوختگیری هواپیمایی 1400/04/15 1400/04/22
مناقصه اداره امور سوختگیری هواپیمایی 1400/04/15 1400/05/05
صفحه 1 از 16