مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خدمات عمومی, پشتیبانی و عملیاتی منطقه 1396/11/19 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات عمومی, پشتیبانی و عملیاتی منطقه 1396/11/18 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات عمومی، پشتیبانی و عملیات منطقه 1396/10/17 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات عمومی، پشتیبانی و عملیات منطقه 1396/10/14 رجوع به آگهی
واگذاری حجمی زمانی جایگاه دومنظوره شرکتی 1396/09/07 رجوع به آگهی
واگذاری حجمی زمانی جایگاه دومنظوره 1396/09/05 رجوع به آگهی
تامین غذای گرم کارکنان عملیاتی 1396/06/15 رجوع به آگهی
تامین غذای گرم کارکنان عملیاتی 1396/06/13 رجوع به آگهی
تعمیر و بازسازی هشت باب از منازل سازمانی 1396/05/28 رجوع به آگهی
تعمیر و بازسازی هشت باب از منازل سازمانی 1396/04/14 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 32