مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام عملیات نگهداری روستاها -حفر چاه آبرفتی-آهک -حفر چاه آهکی-آهک 1397/12/01 رجوع به آگهی
مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام عملیات نگهداری روستاها و... 1397/11/29 1397/12/04
اجرای عملیات حفر چاه آبرفتی مجموعه و عملیات مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام عملیات نگهداری، تعمی... 1397/11/14 رجوع به آگهی
مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام عملیات نگهداری روستاها و حفره چاه آبرفتی و حفر چاه آهکی.. 1397/11/14 1397/11/18
مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت-خرید و لوله گذاری - خرید و لوله گذاری مجموعه 1397/11/10 رجوع به آگهی
اجرای عملیات خرید و لوله گذاری (بازسازی خط انتقال) ـ اجرای عملیات خرید و لوله گذاری ـ عملیات مدیریت... 1397/11/09 1397/11/13
مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام نگهداری روستاها ـ خرید و لوله گذاری 1397/11/08 رجوع به آگهی
عملیات مدیریت مصرف و کاهش هدررفت با انجام عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تحویل آب 1397/10/30 1397/11/04
مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تحویل آب در کنتور مشترکی... 1397/10/30 1397/11/04
حفر چاه آهکی- 1397/10/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 403