مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای 6926 متر خط تغذیه و خط انتقال شامل 6816 متر خط تغذیه با فشار 400 پوند بر اینج مربع به قطر 20... 1398/05/09 1398/05/16
اجرای 103810 متر شبکه پلی اتیلن با فشار 60 پوند بر اینچ مربع به اقطار مختلف جهت گازرسانی 1398/05/07 رجوع به آگهی
اجرای 6936 متر خط تغذیه و خط انتقال شامل 6816 متر خط تغذیه با فشار 400 پوند بر اینج مربع به قطر 20... 1398/05/06 1398/05/16
اجرای 103810 متر شبکه پلی اتیلن با فشار 60 پوند بر اینچ مربع به اقطار مختلف جهت گازرسانی 1398/05/05 رجوع به آگهی
گازرسانی-اجرای 6936 متر خط تغذیه و خط انتقال شامل 6816 متر خط تغذیه با فشار 400 پوند و .... 1398/05/02 1398/05/16
اجرای 102810 متر شبکه پلی اتیلن جهت گازرسانی به مجموعه روستاها 1398/05/02 رجوع به آگهی
اجرای 16922 متر شبکه پلی اتیلن به اقطار مختلف با فشار 60 پوند بر اینچ مربع جهت گازرسانی به مجموعه رو... 1398/05/01 1398/05/09
اجرای 15714 متر شبکه پلی اتیلن با اقطار مختلف با فشار 60 پوند بر اینچ مربع جهت گازرسانی 1398/04/17 1398/04/26
اجرای 15714 متر شبکه پلی اتیلن با اقطار مختلف با فشار 60 پوند بر اینچ مربع جهت گاز رسانی به روستا 1398/04/17 1398/04/26
واگذاری اجرای 6926 متر خط تغذیه و خط انتقال شامل 6816 متر خط تغذیه با فشار 1000 پوند بر اینچ مربع جه... 1398/04/04 1398/04/12
صفحه 1 از 67