کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7371121 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : 1- اجرای عملیات قرائت کنتور مشترکین برق2- اجرای پروژه احداث اصلاح و بهینه سازی شبکه های... استان فارس 1402/09/05 1402/09/08
7368677 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات قرائت کنتور مشترکین استان فارس 1402/09/04 1402/09/08
7368586 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات برقرسانی خطوط نفت و پادگان جهرم استان فارس 1402/09/04 1402/09/08
7367000 مناقصه واگذاری 2 مورد اجرای عملیات قرائت کنتور مشترکین برق در سطح- اجرای پروژه احداث اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق کاهش بار خطوط استان فارس 1402/09/04 1402/09/08
7361487 مناقصه اجرای پروژه احداث اصلاح وبهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق استان فارس 1402/09/01 رجوع به آگهی
7361198 مناقصه اجرای عملیات قرائت کنتور مشترکین برق استان فارس 1402/09/01 رجوع به آگهی
7300194 مناقصه برقرسانی به شهرک صنعتی سورمق آباده استان فارس 1402/08/22 1402/08/28
7299731 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای پروژ احداث پست های همجواری در سطح شهرستان مهر استان فارس 1402/08/22 1402/08/27
7299341 مناقصه اجرای پروژه احداث پست های همجواری استان فارس 1402/08/22 رجوع به آگهی
7299340 مناقصه اجرای عملیات برقرسانی به شهرک صنعتی استان فارس 1402/08/22 رجوع به آگهی
7298578 مناقصه اجرای عملیات برقرسانی به شهرک صنعتی استان سمنان، استان فارس 1402/08/22 1402/08/28
7273190 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : 1- اجرای پروژه احداث اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق احداث خط دو مداره 2- اجرای پروژه احداث اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق خط استان فارس 1402/08/15 1402/08/20
7271416 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای پروژه احداث ، اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق استان فارس 1402/08/14 1402/08/20
7271413 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای پروژه احداث اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق(خط فرهنگ شهر ) استان فارس 1402/08/14 1402/08/20
7268255 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : 1- اجرای پروژه احداث اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق احداث خط دو مداره 2- اجرای پروژه احداث اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق خط استان فارس 1402/08/14 1402/08/20
7228574 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل اجرای پروژه اصلاح و بهینه سازی و رفع افت ولتاژ شبکه های توزیع نیروی برق استان فارس 1402/08/02 1402/08/06
7223797 مناقصه اجرای پروژه اصلاح و بهینه سازی و رفع افت ولتاژ شبکه های توزیع نیروی برق استان فارس 1402/08/01 1402/08/06
7223794 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای پروژه اصلاح و بهینه سازی و رفع افت ولتاژ شبکه های توزیع نیروی برق در بخش مرکزی و نوبندگان شهرستان فسا استان فارس 1402/08/01 1402/08/06
7223683 مناقصه پروژه احداث اصلاح و بهینه سازی و افت ولتاژ شبکه های توزیع نیروی برق استان فارس 1402/08/01 1402/08/01
7209552 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل : خرید کابل 70* 1 فولادی- انواع چوک مسی استان فارس 1402/07/26 1402/07/30
صفحه 1 از 242