کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7399838 مناقصه دو ردیف عنوان مناقصه شامل : پروژه تکمیل شبکه فشار ضعیف و روشنایی شهرک فناوری شیمیایی - پروژه خاکبرداری، زیرسازی، جدولگذاری، دیوار سنگی، دال گذاری، روسازی و آسفالت استان فارس 1402/09/13 1402/09/18
7399541 مناقصه پروژه احداث بخشی از شبکه فشار متوسط داخلی به طول 6 کیلومتر شهرک صنعتی دارویی بیضا استان فارس 1402/09/13 1402/09/18
7398531 مناقصه پروژه خاکبرداری، زیرسازی، جدول گذاری، دیوار سنگی، دال گذاری، روسازی و آسفالت منطقه ویژه اقتصادی استان فارس 1402/09/13 1402/09/18
7396723 مناقصه 2 عنوان شامل پروژه خاکبرداری و زیرسازی 33 هکتاری - پروژه فاضلاب شهرک صنعتی بزرگ شیراز 33 هکتاری استان فارس 1402/09/12 1402/09/16
7395426 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه فاضلاب شهرک صنعتی بزرگ شیراز 33 هکتاری ( فاز7) استان فارس 1402/09/12 1402/09/16
7395420 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه تکمیل شبکه فشار ضعیف و روشنایی شهرک فناوری صنایع شیمیایی شیراز استان فارس 1402/09/12 1402/09/16
7344584 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه دیوار پیش ساخته ناحیه صنعتی صنایع دستی استان فارس 1402/08/27 1402/09/01
7343300 مناقصه واگذاری پروژه دیوار پیش ساخته ناحیه صنعتی صنایع دستی استان فارس 1402/08/27 1402/09/01
7312810 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل پروژه ترمیم جاده سرویس و تکمیل خط انتقال آب -پروژه احداث شبکه فشار متوسط و روشنایی استان فارس 1402/08/27 1402/08/29
7308353 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل : پروژه ترمیم جاده سرویس و تکمیل خط انتقال آب شهرک صنعتی - پروژه احداث شبکه فشار متوسط و روشنایی بطول 1200 متر ناحیه صنعتی استان فارس 1402/08/24 1402/08/29
7305925 مناقصه واگذاری شامل 2 مورد پروژه احداث بخشی از شبکه فشار متوسط داخلی و روشنایی- پروژه خاکبرداری و خاکریزی استان فارس 1402/08/24 1402/08/27
7305904 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه ترمیم جاده سرویس و تکمیل خط انتقال آب شهرک استان فارس 1402/08/24 1402/08/29
7305317 مناقصه پروژه احداث شبکه فشار متوسط و روشنایی بطول 1200 متر ناحیه صنعتی استان فارس 1402/08/24 1402/08/29
7303069 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل : پروژه احداث بخشی از شبکه فشار متوسط داخلی و روشنایی به طول 2٫5 کیلومتر ناحیه صنعتی - پروژه خاکبرداری و خاکریزی ناحیه صنعتی استان فارس 1402/08/23 1402/08/27
7301257 مناقصه احداث بخشی از شبکه فشار متوسط داخلی و روشنایی به طول 2.5 کیلومتر ناحیه صنعتی خفر استان فارس 1402/08/23 1402/08/27
7300894 مناقصه پروژه خاکبرداری و خاکریزی ناحیه صنعتی استان فارس 1402/08/23 1402/08/27
7298105 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل پروژه احداث بخشی از شبکه فشار متوسط داخلی - پروژه اجرای خط انتقال آب پلی اتیلن و مخزن فشارشکن استان فارس 1402/08/22 1402/08/25
7293586 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه احداث بخشی از شبکه فشار متوسط داخلی به طول 6 کیلومتر شهرک صنعتی دارویی بیضا استان فارس 1402/08/21 1402/08/25
7292182 مناقصه پروژه اجرای خط انتقال آب پلی اتیلن به طول 2100 متر و مخزن فشار شکن ناحیه صنعتی استان فارس 1402/08/21 1402/08/24
7219073 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه ترمیم جاده سرویس و تکمیل خط انتقال آب شهرک صنعتی استان فارس 1402/07/30 1402/08/04
صفحه 1 از 84