مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری، خدمات اداری، آتش نشانی، موتوری، حمل و نقل، تنظیف و جمع آوری زباله و پروژه احیاء، حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز 1400/04/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری، خدمات اداری، آتش نشانی، موتوری، حمل و نقل، تنظیف و جمع آوری زباله و پروژه احیاء، حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز سطح شهر 1400/04/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری جایگاه CNG 1400/04/03 1400/04/12
مناقصه واگذاری پروژه احیاء، حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز ـ امور خدمات شهری، اداری، آتش نشانی، موتوری، حمل و نقل، حفاظتی، تنظیف و جمع آوری زباله سطح شهر 1400/03/24 1400/03/29
مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری جایگاه CNG 1400/03/22 1400/04/05
مناقصه واگذاری پروژه احیاء، حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبزسطح شهر استهبان و امور خدمات شهری خدمات اداری، آتش نشانی، موتوری، حمل ونقل و حفاظتی تنظیف و جمع آوری زباله به صورت حجمی 1400/03/22 1400/03/29
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری خدمات اداری, آتش نشانی, موتوری, حمل و نقل و حفاظتی تنظیف و جمع آوری زباله و پروژه احیاء حفظ و نگهداری و توسعه 1399/03/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری خدمات اداری, آتش نشانی, موتوری, حمل و نقل و حفاظتی تنظیف و جمع آوری زباله و پروژه احیاء حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز 1399/03/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری، اداری، تنظیف و جمع آوری زباله و پروژه های احیاء، حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر 1398/03/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری، تنظیف و جمع آوری زباله و پروژه احیا، حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر 1398/03/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری، تنظیف و جمع آوری زباله و پروژه احیاء، حافظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر 1398/03/18 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری، بهره برداری، حفظ و نگهداری جایگاه CNG 1398/02/04 1398/02/12
مناقصه واگذاری، بهره برداری، حفظ و نگهداری جایگاه CNG 1398/01/28 1398/02/12
مناقصه واگذاری پروژه تامین, نصب و عملیاتی نمودن سامانه پایش تصویری 1397/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه تامین, نصب و عملیاتی نمودن سامانه پایش تصویری سطح شهرو آموزش سامانه نظارت تصویری 1397/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای پروژه ممیزی نوسازی املاک و اصناف, ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی GIS 1397/06/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای پروژه ممیزی نوسازی املاک و اصناف, ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی GIS 1397/06/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای پروژه ممیزی نوسازی املاک و اصناف, ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی GIS 1397/06/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای پروژه ممیزی نوسازی املاک و اصناف, ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی GIS 1397/05/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه جدول گذاری و اجرای کانیو موزائیک فرش، سنگ فرش، دیوار گذاری، سیل بند و کانال سطح شهر 1397/05/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10