کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7401649 مناقصه بکارگیری پیمانکار خدمات شهری موضوع واگذاری امور تنظیف، حمل و جمع آوری استان فارس 1402/09/13 1402/09/13
7397307 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یکدستگاه میکسربتن ( 9متری) نصب شده روی کامیون بنز LK2624 WH ده چرخ صفر کیلومتر پلاک زرد مدل1402 استان فارس 1402/09/12 1402/09/19
7396722 مناقصه خرید یکدستگاه میکسربتن ( 9متری) نصب شده روی کامیون بنز LK2624 WH ده چرخ صفر کیلومتر پلاک زرد مدل1402 استان فارس 1402/09/12 1402/09/19
7386298 مناقصه خرید یکدستگاه میکسر بتن ( 9متری) نصب شده روی کامیون بنز LK2624 WH ده چرخ صفر کیلومتر پلاک زرد مدل1402 استان فارس 1402/09/08 1402/09/08
7376898 مناقصه بکارگیری پیمانکار خدمات شهری موضوع واگذاری امور تنظیف ، حمل و جمع آوری زباله منطقه استان فارس 1402/09/06 1402/09/13
7373966 مناقصه عمومی یک مرحله ای بکارگیری پیمانکار خدمات شهری موضوع واگذاری امور تنظیف ، حمل و جمع آوری زباله منطقه 2 استان فارس 1402/09/06 1402/09/13
7361108 مناقصه خرید یکدستگاه میکسربتن ( 9متری) نصب شده روی کامیون بنز LK2624 WH ده چرخ صفر کیلومتر پلاک زرد مدل1402 استان فارس 1402/09/01 1402/09/08
7310729 مناقصه واگذاری امور تدفین جهت اموات شامل کلیه مراحل تدفین استان فارس 1402/08/25 رجوع به آگهی
7286428 مناقصه واگذاری امور تدفین جهت اموات شامل کلیه مراحل تدفین استان فارس 1402/08/18 رجوع به آگهی
7285478 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تدفین جهت اموات استان فارس 1402/08/18 1402/08/25
7234113 مناقصه واگذاری امور تدفین جهت اموات استان فارس 1402/08/03 رجوع به آگهی
7208325 مناقصه واگذاری امور تدفین جهت اموات استان فارس 1402/07/26 رجوع به آگهی
7208213 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تدفین جهت اموات استان فارس 1402/07/26 1402/08/03
7191498 مناقصه خرید یک دستگاه بچینگ پلانت استان فارس 1402/07/22 رجوع به آگهی
7158341 مناقصه خرید یکدستگاه بچینگ پلانت تیپ مدل 1402 استان فارس 1402/07/15 1402/07/22
7156182 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خرید یکدستگاه بچینگ پلانت با مشخصات پیوست استان فارس 1402/07/15 1402/07/22
7084374 مناقصه بکارگیری پیمانکار واجدالشرایط جهت واگذاری مدیریت پیمان فعالیتهای قابل واگذاری در شهرداریها شامل امورات عمرانی سرایداری - راننده اعم از اداری - آتش نشانی - عمران استان فارس 1402/07/03 1402/07/03
7051135 مناقصه واگذاری مدیریت پیمان فعالیتهای قابل واگذاری در شهرداریها استان فارس 1402/06/26 1402/07/03
7050283 مناقصه بکارگیری پیمانکارواجد الشرایط جهت واگذاری مدیریت پیمان فعالیت های قابل واگذاری شامل امورات عمرانی سرایداری- راننده (اعم از اداری - آتش نشانی - عمران - بلدوزر - گریدر - باب -کت- لودر) - نگهبانی... استان فارس 1402/06/26 رجوع به آگهی
7009894 مناقصه خرید یکدستگاه بچینگ مدل 1402 استان فارس 1402/06/14 1402/06/14
صفحه 1 از 44