مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای آسفالت معابر 1400/11/04 1400/11/03
مناقصه اجرای آسفالت معابر 1400/10/27 1400/11/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای بکارگیری پیمانکار واجدالشرایط جهت اجرای آسفالت معابر سطح شهر 1400/10/26 1400/11/03
مناقصه اجرای آسفالت معابر 1400/10/09 1400/10/08
مناقصه اجرای آسفالت معابر 1400/10/02 1400/10/08
مناقصه واگذاری امور تنظیف، حمل و جمع آوری زباله و خدمات شهری 1400/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور تنظیف، حمل و جمع آوری زباله و خدمات شهری 1400/07/14 1400/07/26
مناقصه واگذاری امور تنظیف، حمل و جمع آوری زباله و خدمات شهری 1400/07/10 1400/07/26
مناقصه اجرای محوطه سازی میدان 1400/05/03 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای محوطه سازی میدان 1400/04/26 رجوع به آگهی
مناقصه پیاده روسازی خیابان - اجرای عملیات محوطه سازی میدان- اجرای عملیات آسفالت معابر 1400/04/23 1400/05/03
مناقصه پیاده روسازی خیابان -اجرای عملیات محوطه سازی میدان -اجرای عملیات آسفالت 1400/04/16 1400/05/03
مناقصه اجرای محوطه سازی میدان 1400/04/03 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای محوطه سازی میدان 1400/03/27 رجوع به آگهی
مناقصه پیاده روسازی خیابان -اجرای عملیات محوطه سازی میدان -اجرای عملیات آسفالت 1400/03/26 1400/04/06
مناقصه پیاده روسازی خیابان - اجرای عملیات محوطه سازی میدان - اجرای عملیات آسفالت معابر سطح شهر 1400/03/20 1400/04/06
مناقصه اجرای محوطه سازی و موزاییک کاری 1400/03/13 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای محوطه سازی و موزاییک کاری پارک 1400/03/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای آسفالت معابر 1400/02/29 رجوع به آگهی
مناقصه پیاده روسازی خیابان - اجرای عملیات محوطه سازی میدان 1400/02/28 1400/03/06
صفحه 1 از 36