مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری موارد مشروح (اجرای عملیات تعریض و زیرسازی و آسفالت بلوار ـ اجرای عملیات آسفالت خیابان ) 1400/09/29 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات تعریض و زیرسازی و آسفالت بلوار - اجرای عملیات آسفالت خیابان 1400/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه حفظ و نگهداری و بهره برداری از جایگاه CNG 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام وظایف و فعالیتهای امور خدمات شهری و فضای سبز 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام وظایف و فعالیتهای امور خدمات شهری و فضای سبز 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه حفظ و نگهداری و بهره برداری از جایگاه CNG 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه حفظ و نگهداری و بهره بردای از جایگاه CNG 1400/08/12 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات تعریض و زیرسازی و آسفالت بلوار - اجرای عملیات آسفالت خیابان 1400/08/12 رجوع به آگهی
مناقصه حفظ و نگهداری و بهره بردای از جایگاه CNG 1400/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام وظایف و فعالیتهای امور خدمات شهری و فضای سبز 1400/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات تعریض و زیرسازی و آسفالت بلوار - اجرای عملیات آسفالت خیابان 1400/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات تعریض و زیرسای و آسفالت 1400/07/18 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام وظایف و فعالیتهای امور خدمات شهری و فضای سبز 1400/07/14 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات تعریض و زیرسازی و آسفالت-اجرای عملیات آسفالت 1400/07/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام وظایف و فعالیتهای امور خدمات شهری و فضای سبز 1400/07/07 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری موارد مشروح به پیمانکاران و شرکت های صلاحیت دار - اجرای عملیات تعریض و زیرسازی و آسفالت بلوار منتهی - اجرای عملیات آسفالت خیابان - اجرای عملیات آسفالت خیابان کنار گذر 1400/07/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری موارد مشروح به پیمانکاران و شرکت های صلاحیت دار - اجرای عملیات تعریض و زیرسازی و آسفالت بلوار منتهی - اجرای عملیات آسفالت خیابان - اجرای عملیات آسفالت خیابان کنار گذر 1400/06/29 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات تعریض و زیرسازی و آسفالت بلوار ـ اجرای عملیات آسفالت خیابان 1400/06/11 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات تعریض و زیرسازی و آسفالت بلوار-اجرای عملیات آسفالت 1400/06/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات تعریض و زیرسازی و آسفالت بلوار ـ اجرای عملیات آسفالت خیابان 1400/05/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13