مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه امور تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای سلف دانشکده 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه واگذاری کلیه امور مدیریتی، طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1400/10/12 1400/10/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه امور مدیریتی و تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1400/09/19 1400/09/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه امور مدیریتی و تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1400/09/18 1400/09/20
مناقصه واگذاری کلیه امور مدیریتی، طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1400/08/17 1400/08/20
مناقصه واگذاری مدیریتی،نگهداری و تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانهای بیمارستان 1400/08/17 1400/08/22
مناقصه واگذاری مناقصه وبسته خدماتی واگذاری کلیه امور مدیریتی، طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1400/07/21 1400/07/24
مناقصه نگهداری و تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 1400/07/18 1400/07/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری کلیه امور مدیریتی، طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1400/07/18 1400/07/24
مناقصه واگذاری کلیه امور مدیریتی، طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1400/07/10 1400/07/17
مناقصه واگذاری نگهداری و تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 1400/06/17 1400/06/20
مناقصه واگذاری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 1400/06/17 1400/06/27
مناقصه خدمات خودرویی دانشگاه 1400/06/15 1400/06/20
مناقصه ای واگذاری کلیه امور تاسیسات شبکه و بیمارستان 1400/06/11 1400/06/17
مناقصه خدمات خودرویی 1400/05/25 1400/06/01
مناقصه واگذاری کلیه امور مدیریتی و تهیه و طبخ و توزیع غذای 1400/05/20 1400/05/23
مناقصه واگذاری کلیه امور مدیریت خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1400/05/11 1400/05/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریتی و ارائه انجام حجم کلیه امور تهیه مواد اولیه طبخ و توزیع غذا 1400/05/04 1400/05/09
مناقصه واگذاری امور مدیریتی و ارائه انجام حجم کلیه امور تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1400/04/24 1400/04/26
مناقصه واگذاری امور مدیریتی و ارائه انجام حجم کلیه امور تهیه مواد اولیه و طبخ غذای معاونت دانشجوی و فرهنگی دانشگاه 1400/04/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 18