کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6891018 مناقصه تکمیل مدرسه 9 کلاسه استان کرمانشاه 1402/05/19 1402/05/23
6640929 مناقصه 7 عنوان مناقصه شامل : تکمیل مدرسه - احداث مدرسه استان کرمانشاه 1402/03/20 1402/03/25
6421356 مناقصه خرید 12 ردیف تجهیزات هنرستانی استان کرمانشاه 1402/01/19 1402/01/24
6326492 مناقصه 11 عنوان مناقصه شامل : احداث مدارس استان کرمانشاه 1401/12/06 1401/12/09
6324028 مناقصه 11 عنوان مناقصه شامل : احداث مدارس استان کرمانشاه 1401/12/04 1401/12/09
6142630 مناقصه احداث ساختمان آموزشی - تکمیل خوابگاه دانشگاه - احداث مدارس استان کرمانشاه 1401/10/24 1401/11/02
6082243 مناقصه احداث مدرسه استان کرمانشاه 1401/10/05 1401/10/11
6077470 مناقصه احداث مدارس استان کرمانشاه 1401/10/04 1401/10/11
6036699 مناقصه واگذاری احداث ساختمان آموزشی 3 کلاسه- تکمیل مدرسه 6 کلاسه- تکمیل خوابگاه دانشگاه استان کرمانشاه 1401/09/21 1401/09/24
6032283 مناقصه واگذاری احداث ساختمان آموزشی 3 کلاسه- تکمیل مدرسه 6 کلاسه- تکمیل خوابگاه دانشگاه استان کرمانشاه 1401/09/20 1401/09/24
5974778 مناقصه احداث مدرسه - ایزوبام مدارس سطح استان استان کرمانشاه 1401/09/02 1401/09/08
5943985 مناقصه واگذاری تکمیل مدارس 2 کلاسه- احداث ساختمان 2 کلاسه استان کرمانشاه 1401/08/23 1401/08/29
5806838 مناقصه خرید تجهیزات اداری و کلاسی و کمک آموزشی و هوشمند سازی و هنرستانی استان کرمانشاه 1401/07/26 1401/08/04
5754848 مناقصه واگذاری تکمیل مدارس 2 کلاسه- ایزوبام مدارس- تکمیل استخر دانش آموزی استان کرمانشاه 1401/07/12 1401/07/19
5631791 مناقصه تکمیل مدارس 2 کلاسه - تکمیل استخر دانش اموزی - تهیه و اجرای ایزوگام مدارس سطح شهر استان کرمانشاه 1401/06/07 1401/06/09
5537108 مناقصه تکمیل و احداث مدارس - تکمیل استخر استان کرمانشاه 1401/05/10 1401/05/13
5530876 مناقصه تکمیل مدارس 2 کلاسه - احداث مدارس یک کلاسه - تکمیل استخر دانش آموزی - تکمیل مدرسه 3 کلاسه استان کرمانشاه 1401/05/09 1401/05/13
5425797 مناقصه تکمیل مدارس - احداث مدارس یک کلاسه - تهیه و اجرای آسفالت محوطه مدارس سطح استان - تکمیل استخر استان کرمانشاه 1401/04/11 1401/04/13
5392704 مناقصه تکمیل مدرسه استان کرمانشاه 1401/04/04 1401/04/08
5333484 مناقصه احداث مدرسه 2 کلاسه - تکمیل مدرسه کودکان استثنایی (اوتیسم) استان کرمانشاه 1401/03/22 1401/03/25
صفحه 1 از 49