مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه ارزیابی کیفی مشاورین (RFQ) حقوقی برای تهیه لیست بلند طراحی پروژه های مسکن بنیاد مسکن و طرح های ملی مسکن 1400/10/20 1400/11/02
مناقصه طراحی پروژه های طرح های ملی مسکن 1400/10/20 1400/11/02
مناقصه فراخوان عمومی مناقصه ارزیابی کیفی مشاورین (RFQ) حقوقی برای تهیه لیست بلند طراحی پروژه های مسکن 1400/10/18 1400/11/02
مناقصه اجرای دستمزدی 148 واحدی مسکونی با سازه قالب تونلی بتن آرمه و تکمیل طراحی 1400/10/13 1400/10/20
مناقصه شناسایی و انتخاب پیمانکار جهت پیمانکاری دستمزدی ساخت و اجرای سازه قالب تونلی و قاب خمشی و اجرای دیوار حائل و انجام طراحی، محاسبه و متره، پروژه طرح اقدام ملی مسکن 14۸ واحدی 1400/10/12 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات بهسازی طرح هادی 1400/10/03 1400/10/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات بهسازی طرح هادی 1400/10/03 1400/10/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات بهسازی طرح هادی 1400/10/03 1400/10/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات بهسازی طرح هادی 1400/10/03 1400/10/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات بهسازی طرح هادی 1400/10/03 1400/10/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات بهسازی طرح هادی 1400/10/03 1400/10/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات بهسازی طرح هادی 1400/10/03 1400/10/09
مناقصه واگذاری اجرای عملیات بهسازی معابر روستایی 1400/10/02 1400/10/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات بهسازی طرح هادی روستاهای غوری، قلعه خواجه، ریزآب شهرستان نی ریز 1400/09/22 1400/09/27
مناقصه عملیات بهسازی طرح هادی روستاها 1400/09/22 1400/09/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات بهسازی طرح هادی روستاهای 1400/09/22 1400/09/27
مناقصه اجرای عملیات بهسازی معابر روستا 1400/09/22 1400/09/27
مناقصه اجرای عملیات بهسازی طرح هادی روستای 1400/09/21 1400/09/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات بهسازی طرح هادی روستاهای علی آباد زاهد محمود، اوه، مارمه شهرستان لارستان 1400/09/21 1400/09/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات بهسازی طرح هادی روستای خرمایی شهرستان کوار 1400/09/21 1400/09/27
صفحه 1 از 21