مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام خدمات شهر در محدوده منطقه 1400/10/15 1400/10/22
مناقصه انجام خدمات شهر 1400/10/15 1400/10/22
مناقصه انجام خدمات شهر 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات شهر در محدوده منطقه دو شهری 1400/09/24 1400/10/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات شهری 1400/09/17 1400/09/24
مناقصه واگذاری انجام خدمات شهر 1400/09/17 1400/10/04
مناقصه واگذاری انجام خدمات شهر 1400/08/09 1400/08/18
مناقصه واگذاری انجام خدمات شهر 1400/08/03 1400/08/18
مناقصه واگذاری انجام خدمات شهر 1400/07/08 1400/07/17
مناقصه واگذاری انجام خدمات شهر 1400/06/31 1400/07/17
مناقصه انجام خدمات شهر 1400/05/17 رجوع به آگهی
مناقصه آگهی مناقصه خدمات شهر 1400/05/14 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات شهر در محدوده منطقه یک شهری 1400/05/07 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات شهر 1400/05/07 1400/05/30
مناقصه واگذاری نگهداری فضای سبز و ایجاد فضای سبز شهرداری 1400/04/23 1400/05/02
مناقصه بکارگیری نیروی انسانی 1400/04/08 1400/04/17
مناقصه بکارگیری 135 نفر نیروی انسانی 1400/04/03 1400/04/17
مناقصه واگذاری نگهداری فضای سبز و ایجاد فضای سبز شهرداری 1400/03/29 1400/04/08
مناقصه بکارگیری نیروی انسانی 1400/03/04 1400/03/17
مناقصه بکارگیری نیروی انسانی 1400/02/28 1400/03/17
صفحه 1 از 20