کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7398153 مناقصه خرید سنگ ترافیکی ( بولارد) استان فارس 1402/09/13 1402/09/19
7397981 مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری دفع آب های سطحی و اصلاح کوچه 3/16 خاکشناس استان فارس 1402/09/13 1402/09/19
7344309 مناقصه واگذاری اجرای عملیات لوله گذاری و دفع آبهای سطحی عرضی بلوار استان فارس 1402/08/27 1402/09/01
7343357 مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی فاز 2 خیابان استان فارس 1402/08/27 1402/09/01
7343235 مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز استان فارس 1402/08/27 1402/09/01
7342920 مناقصه واگذاری اجرای عملیات لوله گذاری و دفع آبهای سطحی عرضی بلوار استان فارس 1402/08/27 1402/09/01
7310548 مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده c استان فارس 1402/08/25 1402/09/01
7310388 مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی استان فارس 1402/08/25 1402/09/01
7300486 مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده c استان فارس 1402/08/23 1402/09/01
7300485 مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی استان فارس 1402/08/23 1402/09/01
7300484 مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری و دفع آبهای سطحی عرضی بلوار استان فارس 1402/08/23 1402/09/01
7290150 مناقصه اجرای عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز استان فارس 1402/08/20 1402/08/25
7285813 مناقصه واگذاری اجرای عملیات لوله گذاری استان فارس 1402/08/18 1402/08/25
7282730 مناقصه اجرای عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز استان فارس 1402/08/17 1402/08/25
7280857 مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری میدان استان فارس 1402/08/17 1402/08/25
7280791 مناقصه اجرای عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده استان فارس 1402/08/17 1402/08/25
7280787 مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز استان فارس 1402/08/17 1402/08/25
7234038 مناقصه اجرای عملیات طرح هندسی جفت لبه خیابان استان فارس 1402/08/03 1402/08/11
7233961 مناقصه اجرای خط انتقال اب فضای سبز استان فارس 1402/08/03 1402/08/11
7232803 مناقصه واگذاری اجرای عملیات روکش تراش و ترمیم آسفالت معابر سطح منطقه استان فارس 1402/08/03 1402/08/11
صفحه 1 از 50