مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5992052 مناقصه اجرای عملیات همسطح سازی دال ها و حوضچه و منهول 1401/09/07 1401/09/13
5991634 مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری دفع آبهای سطحی 1401/09/07 1401/09/16
5991259 مناقصه اجرای عملیات احداث و بهسازی فضای سبز 1401/09/07 1401/09/16
5991229 مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی 1401/09/07 1401/09/16
5991029 مناقصه اجرای عملیات احداث پایگاه چندمنظوره و انبار مدیریت بحران منطقه 1401/09/07 1401/09/16
5990921 مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی 1401/09/07 1401/09/16
5986931 مناقصه اجرای عملیات احداث پایگاه چند منظوره و انبار مدیریت بحران 1401/09/06 1401/09/16
5986656 مناقصه واگذاری اجرای عملیات لوله گذاری دفع آبهای سطحی 1401/09/06 1401/09/16
5979982 مناقصه اجرای عملیات احداث پاسگاه چند منظوره وانبار مدیریت بحران 1401/09/03 1401/09/16
5978559 مناقصه اجرای عملیات احداث و بهسازی فضای سبز 1401/09/03 1401/09/16
5978558 مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری دفع آبهای سطحی کوچه 7/3 1401/09/03 1401/09/16
5978557 مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی باقیمانده 1401/09/03 1401/09/16
5978556 مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی بلوار 1401/09/03 1401/09/16
5940949 مناقصه عملیات تکمیلی طرح جدا ساز آب شرب از خام 1401/08/22 رجوع به آگهی
5931431 مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری 1401/08/18 1401/08/26
5930429 مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری کوچه 1401/08/18 1401/08/26
5925253 مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری 1401/08/17 1401/08/26
5925221 مناقصه واگذاری اجرای عملیات لوله گذاری خیابان 1401/08/17 1401/08/26
5922654 مناقصه واگذاری اجرای عملیات لوله گذاری ضلع شمالی بلوار 1401/08/16 1401/08/26
5922343 مناقصه واگذاری اجرای عملیات لوله گذاری خیابان 1401/08/16 1401/08/26
صفحه 1 از 42