مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان ایستگاه های تقویت فشار گاز 1397/12/01 رجوع به آگهی
ارزیابی وضعیت پوشش و بررسی وضعیت حفاظت کاتدیک و خوردگی خارجی خطوط لوله چهارم و هشتمبا روشهای CIPS ,... 1397/11/29 1397/11/23
تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان ایستگاه های تقویت فشار گاز 1397/11/29 رجوع به آگهی
خرید یک دستگاه air compressor 1397/11/27 1397/12/04
خرید یک دستگاه air compressor 1397/11/23 1397/12/04
انجام عملیات نشت یابی مسیر خطوط لوله انتقال گاز 1397/11/13 رجوع به آگهی
انجام عملیات نشت یابی مسیر خطوط لوله انتقال گاز 1397/11/10 رجوع به آگهی
فراخوان خرید یک دستگاه UPS20KVA دوبل 1397/11/06 1397/11/13
خرید یک دستگاه UPS20KVA دوبل 1397/11/03 1397/11/13
عملیات ایمن سازی خطوط لوله 56" دوم، سوم و دهم سراسری 1397/10/29 1397/11/06
صفحه 1 از 53