مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 1400/10/09 1400/10/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 1400/10/09 1400/10/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 1400/10/09 1400/10/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس بهداشتی مدارس مناطق 1400/10/09 1400/10/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه مشارکتی 1400/10/09 1400/10/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس بهداشتی مدارس مناطق 1400/10/09 1400/10/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مجتمع آموزشی 1400/10/09 1400/10/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس بهداشتی مدارس مناطق 1400/10/09 1400/10/13
مناقصه خریدتبلت دانش آموزی 1400/09/24 1400/10/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 1400/09/17 1400/09/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس بهداشتی مدارس 1400/09/17 1400/09/21
مناقصه سرویس بهداشتی مدارس 1400/09/17 1400/09/21
مناقصه سرویس بهداشتی مدارس 1400/09/17 1400/09/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس بهداشتی مدارس 1400/09/17 1400/09/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس بهداشتی مدارس مناطق 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس بهداشتی مدارس 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس بهداشتی مدارس مناطق 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید تبلت دانش آموزی 1400/08/23 1400/08/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 1400/08/14 1400/08/13
صفحه 1 از 12