کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7411588 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات مورد نیاز عملیات احداث تلمبه خانه جمع آوری فاضلاب کوی صباغان بندر امام(ره) استان خوزستان 1402/09/16 1402/09/19
7243364 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ساخت سازه بنایی شامل دیوارچینی و سقف طبقه همکف ، اول و خرپشته 12بلوک 4 واحدی ( 48 واحد) استان خوزستان 1402/08/07 1402/08/09
7243102 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ساخت سازه بنایی شامل دیوارچینی و سقف طبقه همکف ، اول و خرپشته 8بلوک 4 واحدی استان خوزستان 1402/08/07 1402/08/09
7243100 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ساخت سازه بنایی شامل دیوارچینی و سقف طبقه همکف ، اول و خرپشته 8بلوک 4 واحدی ( 32واحد) استان خوزستان 1402/08/07 1402/08/09
7243099 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ساخت سازه بنایی شامل دیوارچینی و سقف طبقه همکف ، اول و خرپشته 9بلوک 4 واحدی استان خوزستان 1402/08/07 1402/08/09
7205738 مناقصه جذب سرمایه گذار جهت اجرای یک مجتمع مسکونی در زمین خود به مساحت 272 مترمربع استان خوزستان 1402/07/25 1402/08/06
7185473 مناقصه واگذاری پروژه های اجرای ساخت سازه بنایی نهضت ملی مسکن استان خوزستان 1402/07/19 1402/07/22
7171523 مناقصه واگذاری پروژههای اجرای ساخت سازه بنایی استان خوزستان 1402/07/18 1402/07/22
7168684 مناقصه اجرای ساخت سازه بنایی شامل دیوارچینی و سقف استان خوزستان 1402/07/18 1402/07/22
7168682 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ساخت سازه بنایی شامل دیوارچینی و سقف طبقه همکف ، اول و خرپشته 8بلوک 4 واحدی استان خوزستان 1402/07/18 1402/07/22
7168681 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ساخت سازه بنایی شامل دیوارچینی و سقف طبقه همکف ، اول و خرپشته 8بلوک 4 واحدی ( 32واحد) استان خوزستان 1402/07/18 1402/07/22
7168677 مناقصه اجرای ساخت سازه بنایی شامل دیوارچینی و سقف استان خوزستان 1402/07/18 1402/07/22
7168676 مناقصه اجرای ساخت سازه بنایی شامل دیوارچینی و سقف استان خوزستان 1402/07/18 1402/07/22
7164266 مناقصه اجرای ساخت سازه بنایی شامل کرسی چینی ،دیوارچینی و سقف طبقه همکف ، اول و خرپشته 6بلوک 4 واحده (24 واحد) بلوکهای اول استان خوزستان 1402/07/17 1402/07/19
7164262 مناقصه اجرای ساخت سازه بنایی شامل کرسی چینی ،دیوارچینی و سقف طبقه همکف ، اول و خرپشته 14بلوک 4 واحدی 56 واحد) استان خوزستان 1402/07/17 1402/07/19
7070916 مناقصه خرید لوله های کاروگیت احداث شبکه فاضلاب سایت استان خوزستان 1402/07/03 1402/07/05
7063865 مناقصه پروژه های اجرای ساخت سازه بنایی نهضت ملی مسکن استان خوزستان 1402/06/29 1402/06/29
7059410 مناقصه پروژه های اجرای ساخت سازه بنایی نهضت ملی مسکن استان خوزستان 1402/06/28 1402/06/29
7059312 مناقصه پروژه های اجرای ساخت سازه بنایی نهضت ملی مسکن استان خوزستان 1402/06/28 1402/06/29
7058393 مناقصه واگذاری پروژه های اجرای ساخت سازه بنایی استان خوزستان 1402/06/28 1402/06/26
صفحه 1 از 54