مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه زیرسازی ، حمل قیر ، آسفالت، قیرپاشی و اجرای آسفالت کوچه ها 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات ممیزی املاک وتطبیق وادغام محدوده 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری زیرسازی ، حمل قیر، آسفالت ، قیرپاشی واجرای آسفالت کوچه های سطح شهر 1400/09/11 1400/09/24
مناقصه واگذاری قسمتی از عملیات ممیزی املاک و تطبیق و ادغام محدوده مشخص 1400/09/11 1400/09/24
مناقصه زیرسازی ، حمل قیر ، آسفالت، قیرپاشی و اجرای آسفالت کوچه ها 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات ممیزی املاک وتطبیق وادغام محدوده مشخص 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای قسمتی از عملیات ممیزی املاک وتطبیق و ادغام محدوده مشخص 1400/09/09 1400/09/14
مناقصه زیرسازی ،حمل قیر ،آسفالت ،قیرپاشی واجرای آسفالت کوچه های سطح شهر 1400/09/08 1400/09/14
مناقصه واگذاری قسمتی از عملیات ممیزی املاک وتطبیق و ادغام محدوده مشخص 1400/08/25 رجوع به آگهی
مناقصه زیرسازی ، حمل قیر ، آسفالت، قیرپاشی و اجرای آسفالت کوچه های سطح شهر 1400/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری قسمتی از عملیات ممیزی املاک وتطبیق و ادغام محدوده مشخص 1400/08/18 رجوع به آگهی
مناقصه ممیزی املاک 1400/08/17 1400/08/22
مناقصه زیرسازی ، حمل قیر ، آسفالت، قیرپاشی و اجرای آسفالت 1400/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه زیرسازی ،حمل قیر،قیرپاشی واجرای آسفالت کوچه های سطح شهروخیابان 1400/08/11 1400/08/12
مناقصه واگذاری احداث مجتمع تجاری و تفریحی پارک 1400/07/10 رجوع به آگهی
مناقصه احداث مجتمع تجاری و تفریحی پارک 1400/07/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری احداث مجتمع تجاری و تفریحی پارک 1400/06/17 رجوع به آگهی
مناقصه احداث مجتمع تجاری وتفریحی پارک 1400/06/10 رجوع به آگهی
مناقصه واسپاری امورات خدمات شهری 1400/06/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری 1400/05/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 23