مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه کشت یکپارچه اراضی پایاب سد مطابق الگوی کشت تعیین شده 1400/10/29 1400/11/02
مناقصه خدمات عمومی وپشتیبانی اموراراضی 1400/02/12 1400/02/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حفاظت فیزیکی ونگهبانی 1400/02/12 1400/02/16
مناقصه انجام خدمات امورنقلیه ای(خودرویی) 1400/02/12 1400/02/16
مناقصه خدمات مربوط به فضای سبز - عمومی - پذیرایی - فنی و سرایداری 1400/02/12 1400/02/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات احداث کانال روستای توزلو-شهرستان خدابنده 1399/12/05 1399/12/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرائی کانال بتنی روستای ینگجه 1399/12/05 1399/12/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث کانال بتونی روستای ینگجه ازتوابع شهرستان خدابنده 1399/10/29 1399/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای ملیات اجرائی کانال بتنی روستای توزلو ازتوابع شهرستان خدابنده 1399/10/29 1399/11/05
مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن در مقادیر، اندازه و با فشار کارکردهای مختلف 1399/09/20 1399/09/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای خريد، بارگیری وحمل و تخلیه لوله‌های پلی اتیلن موردنیاز شهرستان زنجان 1399/09/16 1399/09/19
مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن در مقادیر، اندازه و با فشار کارکردهای مختلف 1399/09/15 1399/09/19
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی احداث کانال های آبیاری روستاها 1399/02/15 1399/02/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرائی کانال بتنی روستاهای حصار سفلی، مصرآباد، قزل بلاغ و لوله گذاری آب کشاورزی با لوله پلی اتیلن روستای مصرآباد از تو 1399/02/14 1399/02/20
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی احداث کانال های آبیاری روستاها و لوله گذاری آب کشاورزی با لوله پلی اتیلن در روستا 1399/02/14 1399/02/20
مناقصه واگذاری نیازهای خدماتی - خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی از اموال منقول و غیر منقول - خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز، خدمات عمومی، خدمات پذیرایی، خدمات فنی و سرایداری در ساختمان های اداری - خدما... 1399/02/09 1399/02/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات امورنقلیه ای(خودرویی) سال 1399 1399/02/08 1399/02/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات حفاظت فیزیکی ونگهبانی سال 1399 1399/02/08 1399/02/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات باغبانی ونگهداری فضای سبز، خدمات عمومی، خدمات پذیرایی، خدمات فنی وسرایداری درساختمانهای اداری تحت اختیارسازمان 1399/02/08 1399/02/13
مناقصه واگذاری نیازهای خدماتی خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی از اموال منقول و غیر منقول و خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز، خدمات عمومی، خدمات پذیرایی، خدمات فنی و سرایداری در ساختمان های اداری تحت اختی... 1399/02/08 1399/02/13
صفحه 1 از 12