مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه دعوت به همکاری از کلیه سرمایه گذاران جهت ساخت و ساز در قالب قرارداد مشارکت مدنی بر ری یک قطعه زمین ـ کاربری مسکونی 1400/03/18 رجوع به آگهی
مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت کاربری مسکونی مساحت عرصه 461 مترمربع 1399/08/24 رجوع به آگهی
مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی 1399/04/10 رجوع به آگهی
مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی 1399/04/10 رجوع به آگهی
مناقصه مشارکت در احداث مجتمع مسکونی 1399/02/14 رجوع به آگهی
مناقصه احداث مجتمع مسکونی ـ مساحت عرصه طبق سند: 875 مترمربع ـ زیربنای کل: 4.100 مترمربع 1399/02/13 رجوع به آگهی
مناقصه مشارکت در احداث مجتمع مسکونی 1399/02/13 رجوع به آگهی
مناقصه مشارکت در احداث مجتمع مسکونی 1399/02/13 رجوع به آگهی
مناقصه آگهی دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی 1399/02/13 رجوع به آگهی
مناقصه آگهی دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی-با مساحت عرصه 875 مترمربع و زیربنای کل 4100 مترمربع 1399/02/13 رجوع به آگهی
مناقصه احداث مجتمع مسکونی قطعه 6 تفکیکی (پلاک ثبتی 365/11415) ـ مساحت عرصه طبق سند: 875 مترمربع ـ زیربنای کل: 4.100 مترمربع 1399/02/13 رجوع به آگهی
مناقصه مشارکت در احداث مجتمع تجاری، مسکونی 1399/02/13 رجوع به آگهی
مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی 1398/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه مشارکت در احداث مجتمع مسکونی 1398/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه مشارکت در احداث مجتمع مسکونی ـ مساحت عرصه طبق سند: 875 مترمربع ـ زیربنای کل : 410 مترمربع 1398/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی 1398/10/14 1398/10/22
مناقصه تهیه، تحویل مصالح و اجرای نازک کاری و محوطه سازی دو باب مدرسه یکی از پروژه های خود 1398/02/03 1398/02/08
مناقصه تهیه، تحویل مصالح و اجرای تاسیسات الکتریکی دوباب مدرسه 1398/02/03 1398/02/08
مناقصه تهیه، تحویل مصالح و اجرای تاسیسات مکانیکی دو باب مدرسه 1398/02/03 1398/02/08
مناقصه مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی 1397/12/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9