مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مدیریت نیروهای انسانی - مدیریت نیروهای غیر رسمی شاغل - مدیریت نیروهای غیر رسمی شاغل 1398/11/19 رجوع به آگهی
سه دستگاه سرور مرکز داده 1398/11/19 1398/11/21
فعالیت های کلید در دست- طرح تملک دارایی 1398/11/19 1398/11/23
فعالیت های کلید در دست- طرح تملک دارایی (بسته های 05-98- 84، 07-98-82) 1398/11/16 1398/11/23
سه دستگاه سرور مرکز داده شرکت (طبق مشخصات فنی پیوست اسناد) 1398/11/15 1398/11/21
واگذاری مدیریت نیروهای انسانی شرکت - مدیریت نیروهای غیر رسمی شاغل در حوزه مشترکین شرکت - مدیریت نیرو... 1398/11/15 رجوع به آگهی
فعالیت های کلید در دست طرح تملک دارایی 1398/11/15 1398/11/22
واگذاری فعالیت های کلید در دست 1398/11/12 رجوع به آگهی
واگذاری فعالیت های کلید در دست بسته شماره 38-98-81 / 32-98-82 / 34-98-82/ 41-98-81 / 35-98-82/ 36-98... 1398/11/05 رجوع به آگهی
فعالیت های کلید در دست 1398/10/07 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 49