مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعمیرات شبکه، انشعابات،‌ حفاظت از زنگ و ابزار دقیق و خدمات بهره برداری، امداد و گازبانی شهر و روستاه... 1398/11/20 1398/11/21
تعمیرات شبکه، انشعابات،‌ حفاظت از زنگ و ابزار دقیق و خدمات بهره برداری، امداد و گازبانی شهر و روستاه... 1398/11/20 1398/11/21
نگهداری، تعمیرات شبکه، انشعابات، حفاظت از رنگ و ابزار دقیق و خدمات بهره برداری، امداد و گازبانی 1398/11/17 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تعمیرات شبکه ، انشعابات ، حفاظت از زنگ و ابزار دق... 1398/11/16 1398/11/21
انتخاب مشاور به روش کیفیت و قیمت QCBS 1398/11/15 رجوع به آگهی
حذف حوضچه‌ها و ساقه بلند کردن شیرهای خط تغذیه و شبکه 1398/11/15 رجوع به آگهی
انتخاب مشاور به روش کیفیت و قیمت QCBS 1398/11/14 1398/11/19
حذف حوضچه‌ها و ساقه بلند کردن شیرهای خط تغذیه و شبکه 1398/11/13 رجوع به آگهی
حذف حوضچه ها وساقه بلند کردن شیرهای خط تغذیه وشبکه 1398/11/13 1398/11/19
واگذاری تهیه کسری نقشه های ازبیلت (چون ساخت) خطوط گاز 1398/11/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 60