مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تکمیل پل بتنی روستای 1400/09/15 1400/09/18
مناقصه تکمیل پل بتنی 1400/08/11 1400/08/15
مناقصه طرح اقدام ملی 1400/06/02 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب مشاوران (خدمات نظارت مقیم کارگاهی) پروژه های اقدام ملی 1400/06/01 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی و انتخاب پیمانکاران و انبوه سازان (طرح اقدام ملی) 1400/05/31 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات نظارت مقیم کارگاهی پروژه های اقدام ملی 1400/05/16 1400/05/20
مناقصه طراحی و ساخت پروژه های طرح اقدام ملی مسکن 1400/05/07 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی و انتخاب پیمانکاران و انبوه سازان 1400/05/06 1400/05/13
مناقصه شناسایی و انتخاب پیمانکاران و انبوه سازان جهت طراحی و ساخت پروژه های طرح اقدام ملی مسکن در سطح شهرستان 1400/05/05 رجوع به آگهی
مناقصه آسفالت ریزی معابر روستاها 1400/03/12 1400/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت معابر 1400/02/16 1400/02/19
مناقصه واگذاری عملیات آسفالت معابر 1400/02/16 1400/02/19
مناقصه واگذاری عملیات آسفالت معابر 1400/02/15 1400/02/19
مناقصه خرید قیر 1400/02/11 1400/02/13
مناقصه خرید قیر 70-60 1400/02/09 1400/02/13
مناقصه خرید قیر 1400/02/09 1400/02/13
مناقصه خرید قیر 1400/02/08 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تکمیل سقف دوم ساختمان حوزه علمیه 1400/02/08 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تکمیل سقف دوم 1400/02/07 رجوع به آگهی
مناقصه خرید قیر 1400/02/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 24