کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7368624 مناقصه حصارکشی بخشی از مخازن و تاسیسات شهرکهای صنعتی استان یزد استان یزد 1402/09/04 1402/09/11
7368622 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای بخشی از شبکه توزیع آب شهرک صنعتی استان یزد 1402/09/04 1402/09/11
7368595 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای بخشی از شبکه برق و روشنایی شهرک صنعتی استان یزد 1402/09/04 1402/09/11
7364092 مناقصه خدمات حمل و نقل، تأسیسات، اداری، پذیرایی و نظافت شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد 1402/09/02 1402/09/08
7298399 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای بخشی از عملیات راهسازی شهرک صنعتی استان یزد 1402/08/22 1402/08/27
7298393 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای بخشی از عملیات راهسازی ناحیه صنعتی استان یزد 1402/08/22 1402/08/27
7298388 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای بخشی از عملیات راهسازی شهرک صنعتی استان یزد 1402/08/22 1402/08/27
7298386 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای بخشی از عملیات راهسازی منطقه استان یزد 1402/08/22 1402/08/27
7279769 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث ساختمان اداری ناحیه صنعتی مبارکه استان یزد 1402/08/16 1402/08/21
7279768 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای بخشی از شبکه مخابرات شهرک صنعتی یزد و صدوق استان یزد 1402/08/16 1402/08/21
7279766 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای بخشی از شبکه گاز شهرک صنعتی میبد2 و جهان آباد استان یزد 1402/08/16 1402/08/21
7224340 مناقصه خدمات حمل و نقل، تأسیسات، اداری، پذیرایی و نظافت شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد 1402/08/02 1402/08/06
7224338 مناقصه خدمات نگهداری فضای سبز و تأسیسات شهرکهای صنعتی استان استان یزد 1402/08/02 1402/08/06
7220093 مناقصه احداث ساختمان اداری ناحیه صنعتی استان یزد 1402/08/01 1402/08/06
7220092 مناقصه اجرای بخشی از عملیات راهسازی شهرک صنعتی استان یزد 1402/08/01 1402/08/06
7210258 مناقصه اجرای بخشی از شبکه برق و روشنایی شهرک صنعتی استان یزد 1402/07/27 1402/07/27
7210250 مناقصه اجرای بخشی از شبکه برق و روشنایی استان یزد 1402/07/27 1402/07/27
7191586 مناقصه اجرای بخشی از عملیات راهسازی شهرک صنعتی استان یزد 1402/07/22 1402/07/29
7191584 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث ساختمان اداری ناحیه صنعتی ابرکوه استان یزد 1402/07/22 1402/07/29
7093488 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای بخشی از شبکه برق و روشنایی شهرک صنعتی استان یزد 1402/07/06 1402/07/08
صفحه 1 از 49