کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7382836 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای دانشکده پرستاری پلدختر استان لرستان 1402/09/08 1402/09/11
7382831 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای دانشکده پرستاری الیگودرز استان لرستان 1402/09/08 1402/09/11
7382830 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای مجتمع عالی سلامت دورود استان لرستان 1402/09/08 1402/09/11
7382828 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب دانشجویان غیر کار آموز و کارکنان استان لرستان 1402/09/08 1402/09/11
7382819 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید مدنی استان لرستان 1402/09/08 1402/09/11
7379781 مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشکده های پرستاری و ایاب و ذهاب دانشجویان غیر کار آموز و کارکنان خود استان لرستان 1402/09/07 1402/09/11
7377827 مناقصه واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان استان لرستان 1402/09/06 1402/09/09
7377826 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان هفت تیر دورود استان لرستان 1402/09/06 1402/09/09
7377823 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان استان لرستان 1402/09/06 1402/09/09
7377821 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام کوهدشت استان لرستان 1402/09/06 1402/09/09
7377818 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام بروجرد استان لرستان 1402/09/06 1402/09/09
7377817 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام الشتر استان لرستان 1402/09/06 1402/09/09
7377815 مناقصه واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان استان لرستان 1402/09/06 1402/09/09
7377814 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان عشایر استان لرستان 1402/09/06 1402/09/09
7377809 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام پلدختر استان لرستان 1402/09/06 1402/09/09
7377798 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید ولیان الیگودرز استان لرستان 1402/09/06 1402/09/09
7377797 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام جعفر صادق الیگودرز استان لرستان 1402/09/06 1402/09/09
7377793 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان اعصاب و روان خرم آباد استان لرستان 1402/09/06 1402/09/09
7377792 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید چمران بروجرد استان لرستان 1402/09/06 1402/09/09
7377790 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام علی ازنا استان لرستان 1402/09/06 1402/09/09
صفحه 1 از 46