مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید یکدستگاه دیزل ژنراتور 1400/10/21 1400/10/23
مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل بیمارستان 250 تختخوابی شهرستان 1400/09/24 1400/09/30
مناقصه تکمیل بیمارستان 250 تختخوابی 1400/09/20 1400/09/30
مناقصه خرید سه دستگاه دیزل ژنراتور 250کاوا جهت تامین برق اضطراری بخش های MRI و خرید تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی 1400/09/18 1400/09/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات آزمایشگاهی مرکز جامعه 1400/09/17 1400/09/18
مناقصه خرید ، حمل و نصب و آموزش دیزل ژنراتور 1400/09/17 1400/09/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور تعمیر و نگهداری تاسیسات 1400/09/10 1400/09/13
مناقصه امور تعمیر و نگهداری تاسیسات 1400/09/10 1400/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور تعمیر و نگهداری تاسیسات کمالوند 1400/09/10 1400/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور تعمیر و نگهداری تاسیسات بیمارستان آیت اله بروجردی 1400/09/10 1400/09/13
مناقصه امور تعمیر و نگهداری تاسیسات بیمارستان 1400/09/10 1400/09/13
مناقصه امور تعمیر و نگهداری تاسیسات 1400/09/10 1400/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور تعمیر و نگهداری تاسیسات دورود 1400/09/10 1400/09/13
مناقصه امور تعمیر و نگهداری تاسیسات 1400/09/10 1400/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور تعمیر و نگهداری تاسیسات بیمارستان اعصاب و روان 1400/09/10 1400/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور تعمیر و نگهداری تاسیسات ازنا 1400/09/10 1400/09/13
مناقصه امور تعمیر و نگهداری تاسیسات 1400/09/10 1400/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور تعمیر و نگهداری تاسیسات بیمارستان شهید ولیان 1400/09/10 1400/09/13
مناقصه امور تعمیر و نگهداری تاسیسات 1400/09/10 1400/09/13
مناقصه تعمیرات و نگهداری تاسیسات 1400/09/09 1400/09/13
صفحه 1 از 33