مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری تکمیل و ترمیم سازه در حوزه آبخیز 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری(تکمیل و ترمیم سازه) 1400/10/21 1400/10/26
مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری تکمیل و ترمیم سازه در حوزه 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری 1400/09/08 1400/09/09
مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری 1400/09/06 1400/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری) احداث یک مورد بند سنگی و ملاتی(سازه شماره ((M4 در حوزه آبخیز آبکره شهرستان تنگستان فاز(1) 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری(احداث بندهای سنگ و ملاتی) در حوزه سد باغان زیر حوزه جم فاز (1) شهرستان جم 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای (اجرای عملیات آبخیزداری (احداث سازه سنگ و ملاتی) در حوزه آبخیز رجدون شهرستان گناوه) 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری (احداث بندهای سنگ و ملاتی) در حوزه سد باغان- بخش ریز- روستای بیدو علیا- J1 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای (اجرای عملیات آبخیزداری) احداث یک مورد بند سنگی و ملاتی(سازه شماره ((N1 در حوزه آبخیز آبکره شهرستان تنگستان فاز(2)) 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری) احداث یک مورد بند سنگی ملاتی و تکمیل سازه شماره 10)در حوزه آبخیز جاشک شهرستان دیر 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای دارد اجرای عملیات آبخیزداری) احداث یک مورد بند سنگ و ملات M17 و ترمیم بندهای سنگ و ملات M16 و M20 )در حوزه آبخیز کنگان – بن 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری(احداث بندهای سنگ و ملاتی) در حوزه سد 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری (احداث بندهای سنگ و ملاتی) در حوزه سد 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری (احداث بندهای سنگ و ملاتی) در حوزه سد باغان- بخش ریز- انارستان 1 –J3 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری) احداث دو مورد بند سنگ و ملات)در حوزه آبخیز آبدان شهرستان دیر 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه واگذاری اجرای عملیات آبخیزداری (تکمیل و ترمیم سازه) 1400/08/19 1400/08/23
مناقصه واگذاری اجرای عملیات آبخیزداری (تکمیل و ترمیم سازه) 1400/08/19 1400/08/23
مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری(تکمیل و ترمیم سازه) در حوزه آبخیز 1400/08/18 1400/08/23
صفحه 1 از 11