مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه بهره برداری از جایگاه CNG 1400/07/12 رجوع به آگهی
مناقصه جدولگذاری (فاز ۲) با کلیه موارد آن از جمله تهیه و نصب جدول و تخریب و برچیدن مصالح بتن و جداول فرسوده و سایر عملیات خاکی مربوطه بر اساس فهرست بهای راه و باند، سال ۱۴۰۰ جدولگذاری به صورت (نهر ایس... 1400/07/12 1400/07/20
مناقصه جدولگذاری (فاز ۲) با کلیه موارد آن از جمله تهیه و نصب جدول و تخریب و برچیدن مصالح بتن و جداول فرسوده و سایر عملیات خاکی مربوطه بر اساس فهرست بهای راه و باند 1400/07/06 1400/07/20
مناقصه بهره برداری از جایگاه CNG 1400/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه جدولگذاری 1400/06/13 1400/06/20
مناقصه واگذاری بهره برداری از جایگاههای CNG 1400/06/13 1400/06/20
مناقصه جدولگذاری به صورت (نهر ایستاده، کانیو تک جدول، نهر روسی و نهر خوابیده) 1400/06/06 1400/06/20
مناقصه واگذاری بهره برداری از جایگاههای CNG 1400/06/06 1400/06/20
مناقصه جدولگذاری 1400/05/19 1400/05/26
مناقصه واگذاری بهره برداری از جایگاههای CNG 1400/05/19 1400/05/26
مناقصه جدولگذاری (فاز ۲) با کلیه موارد آن از جمله تهیه و نصب جدول و تخریب و برچیدن مصالح بتن و جداول فرسوده و سایر عملیات خاکی مربوطه 1400/05/13 1400/05/26
مناقصه واگذاری بهره برداری از جایگاههای CNG 1400/05/13 1400/05/26
مناقصه - جدولگذاری با کلیه موارد آن از جمله تهیه و نصب جدول و تخریب و بر چیدن مصالح ، بتن و جداول فرسوده و سایر عملیات خاکی مربوطه براساس فهرست بهای راه و باند سال 1400 جدولگذاری بصورت نهر ایستگاه ، ک... 1400/05/12 رجوع به آگهی
مناقصه جدولگذاری - پیاده روسازی 1400/02/18 رجوع به آگهی
مناقصه جدولگذاری - پیاده روسازی 1400/02/11 رجوع به آگهی
مناقصه انجام وظایف مربوطه به خدمات شهری 1400/01/14 1400/01/19
مناقصه انجام وظایف مربوطه به خدمات شهری 1399/12/26 1400/01/19
مناقصه انجام وظایف مربوطه به خدمات شهری به مساحت 150 هکتار سطوح خدماتی 1399/12/09 1399/12/14
مناقصه انجام وظایف مربوطه به خدمات شهری 1399/12/02 1399/12/14
مناقصه بهسازی و زیباسازی بلوار بهسازی و زیباسازی بلوار 1399/11/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9